Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων, με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια
(e-security). Δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις και τους όρους εκλεξιμότητας της δράσης. Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά τις 70.000 ευρώ.
ΚΕΡΔΟΣ 08.05.2009