Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών συστήνεται

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του γραφείου αυτού θα είναι:  • Η μέριμνα για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, με την καθιέρωση και εφαρμογή αρχών, διαδικασιών, τεχνικών και μέτρων προστασίας των στοιχείων και ολόκληρου του Πληροφοριακού Συστήματος, από κάθε τυχαία ή σκόπιμη απειλή. 

  • Η σύνταξη προτύπων σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου. 

  • Η ανάπτυξη του σχεδίου και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας, καθώς και η αποτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας. 

  • Η παρακολούθηση των καταστάσεων ανασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων που καταγράφονται και γνωστοποιούνται στο Γραφείο αυτό από τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και ο έλεγχος και η διερεύνηση των επεισοδίων ασφάλειας. 

  • Η μέριμνα για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και τη βελτίωση της ενημέρωσης των χρηστών και της Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. σε θέματα ασφάλειας.