Στις 4/3 & 13/3 θα διενεργηθούν τα πιστοποιήσιμα σεμινάρια Certified ISO 27001 Foundation & Certified ISO 27005/ISO 31000 Risk Manager Course  στην Αθήνα από την BESECURE.

Η BESECURE, ο πλέον έμπιστος πάροχος υπηρεσιών και λύσεων Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Ρίσκου και  Διακυβέρνησης Ασφάλειας ανακοίνωσε σήμερα την διενέργεια 2 πιστοποιήσιμων σεμιναρίων στην ασφάλεια πληροφοριών και στην διαχείριση ρίσκου σε συνεργασία με το Professional Evaluation and Certification Board (PECB). 
Το 3ήμερο πιστοποιήσιμο σεμινάριο Certified ISO 27005/ISO 31000 Risk Manager διενεργείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  και αφορά στην Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου βάσει των διεθνών προτύπων  ISO 27005 και ISO 31000. Ολοκληρώνοντας το πιστοποιήσιμο σεμινάριο Certified ISO 27005 / ISO 31000 Risk Manager  οι συμμετέχοντες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να κατανοούν  τις έννοιες, τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις τεχνικές που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  ISO 27005 και ISO 31000 καθώς επίσης να κατανοούν τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών, τους έλεγχους ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εκάστοτε φορέων που υπόκειται ο οργανισμός. Η εκπαίδευση αυτή ταιριάζει απόλυτα στο πλαίσιο της υλοποίησης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001.
Το 2ήμερο πιστοποιήσιμο σεμινάριο Certified ISO 27001 Foundation δίνει τη δυνατότητα τους συμμετέχοντες να μάθουν για τις βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση και διαχείριση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) όπως ορίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001: 2005, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών ασφάλειας πληροφοριών από τις έντεκα ενότητες του προτύπου ISO 27002. Αυτή η εκπαίδευση, επίσης, βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς τα διεθνή πρότυπα ISO 27001 και ISO    27002  που αφορούν στην ασφάλεια πληροφοριών σχετίζονται με τα πρότυπα ISO 27003 ((κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) , το ISO 27004 ( μέτρηση εφαρμογής μέτρων ασφάλειας πληροφοριών) και ISO 27005 (διαχείριση κινδύνου στην ασφάλεια των πληροφοριών). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιήσιμα σεμινάρια είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση http://www.besecuregroup.com/gr/education/education.htm

Σε πιστοποιημένους HISP, CISSP, CISA, CISM, CGEIT ή CRISK προσφέρεται έκπτωση 15% στο κόστος του σεμιναρίου