Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια».

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης τόσο των επιχειρήσεων, ως προς τη χρήση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και των πολιτών, ως προς τη χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το συνολικό ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 70%, ενώ ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 5.000 € και ο μέγιστος σε 70.000 €. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο θα προσδιοριστεί από την ανάγκη της επιχείρησης για την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  • Έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της πριν την 1/1/2008. 

  • Ο κλάδος της επιχείρησης δεν εμπίπτει σε καμία από τις εξαιρούμενες δραστηριότητες της Δράσης. 

  • Πληροί το κριτήριο της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). 

  • Απασχολεί κατ’ ελάχιστον έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

  • Κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά, μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Οδικών Μεταφορών, το εν λόγω ανώτερο ποσό μειώνεται στις 100.000€. 

  • Λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας. 

  • Διαθέτει υποδομές σε ΤΠΕ, των οποίων η αξία κτήσης υπερβαίνει τις 10.000€ (μετά το 2000). 

  • Εμφανίζει μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία 3ετία >0. 

  • Δεν έχει έδρα σε Δημοτικό Διαμέρισμα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους.

Όλες οι υποψήφιες προτάσεις για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα e-Security θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, εντός 15 ημερών από την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security), ανέρχεται σε 10.500.000€, ποσό που αντιστοιχεί σε υλοποίηση εγκεκριμένων έργων συνολικού ύψους 15.000.000€. Το υπόλοιπο 30% (4.500.000€) θα καλυφθεί με Ιδιωτική Συμμετοχή. Οι επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και ο φάκελος δικαιολογητικών τους ελέγχεται με επιτυχία, είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση της επένδυσης που θα υλοποιήσουν. Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν, γίνεται με σειρά προτεραιότητας υποβολής της πρότασης επενδυτικού σχεδίου και μέχρι εξαντλήσεως του ανά Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται στον επενδυτή μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίησή της από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» (www.digitalaid.gr), που εποπτεύει συνολικά τη δράση (www.digitalaid.gr).