Συχνά, η κατασκευή ή η επέκταση ενός κέντρου μηχανογράφησης καταλήγει σε αποτυχία εξαιτίας ενός ακατάλληλου σχεδιασμού, στον οποίο δεν έχουν εκτιμηθεί σωστά οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Η APC by Schneider Electric επισημαίνει εννέα σοβαρά λάθη, τα οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφύγουν προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η κατασκευή ή η επέκταση του μηχανογραφικού τους κέντρου.

«Σε πολλές επιχειρήσεις, τα κέντρα μηχανογράφησης λειτουργούν έξω από τα περιθώρια ασφαλείας όσον αφορά στη διαθέσιμη χωρητικότητα, έχοντας μικρή ή μηδενική δυνατότητα επέκτασης. Επίσης, συχνά βλέπουμε οργανισμούς που βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης να εμποδίζονται από την ύπαρξη ενός πεπαλαιωμένου ή υπερκορεσμένου μηχανογραφικού κέντρου. Η ταχύτητα με την οποία μπορεί μια επιχείρηση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς (Speed-to-market) αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχία της. Συχνά, βλέπουμε κέντρα μηχανογράφησης να είναι ήδη παρωχημένα ακόμη κι αν έχουν μόλις τεθεί σε λειτουργία, ακριβώς επειδή έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ασαφή και μπερδεμένο. ΓιΆ αυτό, ο κατάλληλος σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων,» δηλώνει ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Εμπορικός Διευθυντής του Τομέα ΙΤ της Schneider Electric.

Τα εννέα σημαντικότερα λάθη που θα πρέπει να αποφύγουν οι εταιρείες, κατά τη φάση της κατασκευής ή της επέκτασης του μηχανογραφικού τους κέντρου, είναι τα εξής:

1. Παράλειψη του συνολικού κόστους χρήσης (TCO)

Μία από τις συνήθεις παγίδες κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός κέντρου είναι να επικεντρώνεται κανείς μόνο στις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX), χωρίς να συνυπολογίζει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης (OpEx) όσων εγκαταστάσεων έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η αδυναμία εκτίμησης των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης σε βάθος 3-7 ετών καθιστά αδύνατη τη δημιουργία ενός μοντέλου για τον υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης (ROI). ΓιΆ αυτό κατά τον προγραμματισμό της κατασκευής ή της επέκτασης ενός κέντρου μηχανογράφησης, θα πρέπει να συνυπολογίζονται τρεις παράμετροι που διαμορφώνουν το TCO: κεφαλαιουχική δαπάνη, κόστη λειτουργίας και συντήρησης, κόστος ενέργειας.

2. Λανθασμένος υπολογισμός του κόστους κατασκευής

Ακόμη ένα συνηθισμένο λάθος έχει σχέση με τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού κόστους κατασκευής (cost-to-build). Πολλές φορές, υπολογίζεται ένα κόστος εξαιρετικά χαμηλό, γεγονός που επηρεάζει τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με το έργο. Στη συνέχεια, όμως ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. Έτσι, αναζητούνται νέοι πόροι και καθυστερεί η υλοποίηση του έργου.

3. Κακή επιλογή τεχνικών προδιαγραφών και απόδοσης

Η κατασκευή ενός υπερ-διαστασιολογημένου κέντρου αποτελεί μία αρκετά μεγάλη δαπάνη. Πολλές φορές, η αρχιτεκτονική και οι τεχνικές προδιαγραφές δε συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Είναι σημαντικό, πρώτα να ορίζονται τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, και στη συνέχεια, να υπολογίζονται οι κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά.

4. Επιλογή του τόπου εγκατάστασης πριν την οριστικοποίηση των κριτηρίων σχεδιασμού

Πολλές φορές, οι επιχειρήσεις αρχίζουν την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση του μηχανογραφικού τους κέντρου πριν διαμορφωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και ολοκληρωθεί ο συνολικός σχεδιασμός του κέντρου. Έτσι, αν η επιλογή του χώρου εγκατάστασης έχει γίνει σε πολύ πρώιμο στάδιο, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του έργου. Για παράδειγμα, κέντρα στα οποία τρέχουν κρίσιμες λειτουργίες και εφαρμογές της επιχείρησης πρέπει να έχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία συνήθως δεν απατώνται σε ενοικιαζόμενους χώρους που φιλοξενούν και άλλες δραστηριότητες και οδηγούν σε υψηλότερο κόστος κατασκευής ή αδυναμία μελλοντικής επέκτασης.

5. Ολοκλήρωση της χωροθέτησης πριν την οριστικοποίηση των κριτηρίων σχεδιασμού

Το μέγεθος του χώρου στον οποίο θα στεγαστούν οι υποδομές ενός κέντρου μηχανογράφησης αποτελεί μια σημαντική παράμετρο. Πολλοί οργανισμοί επιλέγουν το χώρο με βάση μόνον τις απαιτήσεις ΙΤ χωρίς να λαμβάνουν υπΆ όψη τις ανάγκες που προκύπτουν από την εγκατάσταση του υπόλοιπου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. ΓιΆ αυτό, προκειμένου να υπάρχει σωστή αντίληψη των συνολικών απαιτήσεων σε χώρο, είναι πολύ κρίσιμο η όλη χωροθέτηση να γίνει αφού θα έχουν οριστικοποιηθεί τα κριτήρια και η αρχιτεκτονική του κέντρου.

6. Αδιέξοδος σχεδιασμός

Πολλές φορές οι οργανισμοί εγκλωβίζονται σε ένα “αδιέξοδο” καθώς προσπαθούν να προβλέψουν τις μελλοντικές τους ανάγκες, τη στιγμή που όλα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν. ΓιΆ αυτό, μια ευέλικτη αρχιτεκτονική που μπορεί να επεκτείνεται κλιμακωτά (modular) αποτελεί το κλειδί για την μακροπρόθεσμη επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι η αρχιτεκτονική του κέντρου μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγές στο μέλλον.

7. Παρανόηση του δείκτη PUE

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης PUE (Power Usage Effectiveness) είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέτρησης και ελέγχου. Όμως, συχνά, οι οργανισμοί θέτουν στόχο μια τιμή του PUE, ξεκινώντας από καλή πρόθεση αλλά χωρίς να έχουν συμπεριλάβει στους υπολογισμούς τους όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το συγκεκριμένο δείκτη. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται το PUE προκειμένου να επιτευχθούν οι συνολικοί επιχειρηματικοί στόχοι, χωρίς όμως η φόρμουλα υπολογισμού να εφαρμόζεται με λάθος τρόπος προκειμένου να δικαιολογηθεί το σύνολο των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού.

8. Απόκτηση πιστοποίησης LEED

Η απόκτηση της πιστοποίησης LEED θα πρέπει να τίθεται ως στόχος εξαρχής, από τη φάση σχεδιασμού ενός κέντρου μηχανογράφησης και όχι να επιδιώκεται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρήσιμο να συμπεριληφθεί στην ομάδα σχεδιασμού και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος LEED, γεγονός που μεταφράζεται σε κάποιο επιπρόσθετο κόστος, το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

9. Υπερβολικά πολύπλοκη αρχιτεκτονική

Ο στόχος για πλήρη εφεδρεία οδηγεί συχνά σε μια υπερβολικά σύνθετη αρχιτεκτονική, η πολυπλοκότητα της οποίας υπονομεύει την πετυχημένη υλοποίηση ενός κέντρου μηχανογράφησης. Η πολυπλοκότητα αυτή μεταφράζεται σε επιπλέον μηχανήματα και εξοπλισμό, γεγονός που αυξάνει τα πιθανά σημεία αστοχίας (failure points) και παράλληλα, μπορεί να αυξήσει εκθετικά το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Επιπλέον, το ρίσκο διακοπής της λειτουργίας ενός πολύπλοκου συστήματος είναι αυξημένο, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότερες διακοπές λειτουργίας σε ένα μηχανογραφικό κέντρο οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.

Μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό, στον οποίο θα έχουν αποφευχθεί αυτές οι συνηθισμένες παγίδες, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα μηχανογραφικό κέντρο που καλύπτει τόσο τις σημερινές, όσο και τις μελλοντικές τους ανάγκες.