Κόντρα στην κρίση, που επιβάλλει «σφιχτότερους» προϋπολογισμούς, πορεύεται μία στις δύο επιχειρήσεις, δηλώνοντας ότι στο προσεχές διάστημα σκοπεύει να πραγματοποιήσει επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών και να υιοθετήσουν διεθνή πρότυπα ασφάλειας

Περαιτέρω, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρία (67%) των συμμετεχόντων σχολίασε ότι έχει πλέον εφαρμόσει ελέγχους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η Παγκόσμια Έρευνα για την Ασφάλεια των Πληροφοριών για το 2008, που διεξάγει η Ernst & Young, δείχνει ότι ολοένα περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν τη στενή σχέση μεταξύ της ασφάλειας πληροφοριών και μιας ισχυρής επωνυμίας και φήμης.
 
Οι περισσότεροι πιστεύουν πως ένα περιστατικό ασφάλειας θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στη φήμη και την επωνυμία παρά στα έσοδα


Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 1.400 ανώτερα διευθυντικά στελέχη σε περισσότερες από 50 χώρες, δείχνει ότι οι περισσότεροι πιστεύουν πως ένα περιστατικό ασφάλειας θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στη φήμη και την επωνυμία παρά στα έσοδα, με το 85% των συμμετεχόντων να θεωρούν τη βλάβη στη φήμη και την επωνυμία σημαντικότερη σε σύγκριση με το 72% υπέρ της απώλειας εσόδων, ενώ οι κανονιστικές κυρώσεις αναφέρθηκαν μόνο από το 68%.
0Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ανοδική τάση των επενδύσεων στην τοπική αγορά των υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών, σε πείσμα της υπό εξέλιξη οικονομικής κρίσης, επιβεβαιώνεται και από τους κκ. Κυριάκο Τσιφλάκο  και Σωτήρη  Παπιώτη, Partner και Senior Manager αντίστοιχα στο τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων Τεχνολογίας και Ασφάλειας Πληροφοριών της Ernst & Young στην Αθήνα, οι οποίοι προσθέτουν: «Το γεγονός αυτό κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται αφενός στο ότι οι επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα ξεκίνησαν τις σχετικές επενδύσεις αρκετά αργότερα από αντίστοιχες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και την υπόλοιπη Ευρώπη (και άρα δεν έχουν την “πολυτέλεια” περαιτέρω αναβολών), και αφετέρου στο ότι σημαντικό μέρος των εν λόγω επενδύσεων αφορούν σε υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης με συγκεκριμένες προθεσμίες».
Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, η χρήση τρίτων μερών και εξωτερικών συνεργατών αυξάνεται, ενώ οι εταιρείες λαμβάνουν ορισμένα σημαντικά μέτρα για τη διαφύλαξη των πληροφοριών. Εντούτοις, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
Μόνο το 45% των συμμετεχόντων συμπεριλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών σε όλες τις συμβάσεις τους με τρίτα μέρη. Σχεδόν το ένα τρίτο δεν αναθεωρεί ούτε αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν οι ανάδοχοι τις πληροφορίες τους.


ΚΕΡΔΟΣ 27.11.2008