Η EMC ανέθεσε τη διενέργεια έρευνας για τον εντοπισμό των κενών στη στρατηγική backup and recovery

Η EMC Corporation (NYSE: EMC) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας  European Disaster Recovery Survey 2011, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από χορηγία της. Σύμφωνα με την έρευνα, το 74% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν αισθάνονται σίγουροι αναφορικά με την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων πληροφορικής και την ανάκτηση των δεδομένων τους μετά από ένα καταστροφικό γεγονός.  Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς (54%) έχασαν δεδομένα ή υπέστησαν διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην εγκατάσταση συστημάτων backup και ανάκτησης δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζουν την συνέχιση της λειτουργίας τους μετά από μια ενδεχόμενη φυσική καταστροφή ή ένα πιο συνηθισμένο περιστατικό αστοχίας των συστημάτων ΙΤ που διαθέτουν.
Η EMC ανέθεσε τη διενέργεια της έρευνας στην ανεξάρτητη εταιρεία Vanson Bourne, προκειμένου να καταγραφεί η κατάσταση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όσον αφορά τα συστήματα backup και disaster recovery, αλλά και ο βαθμός ετοιμότητάς τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από μια ενδεχόμενη απώλεια επιχειρησιακών δεδομένων ή τη διακοπή λειτουργίας των υποδομών πληροφορικής. 

European Disaster Recovery Survey 2011: Data Today Gone Tomorrow: How Well Companies Are Poised For IT Recovery.

Τα Ευρήματα της Έρευνας:

Οι αστοχίες είναι γεγονός: πιο πιθανή η διακοπή λειτουργίας εξαιτίας αστοχίας παρά φυσικών καταστροφών

Η έρευνα έδειξε ότι δεν είναι τα ακραία φαινόμενα εκείνα που προκαλούν προβλήματα.  Οι τρεις πιο συνηθισμένοι λόγοι που οδηγούν σε απώλεια δεδομένων ή διακοπή της λειτουργίας των υποδομών (downtime) είναι οι εξής:

1. Αστοχία Υλικού: 61%
2. Διακοπή ρεύματος: 42%
3. Αστοχία λογισμικού: 35%
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι μόλις το 7% των περιστατικών όπου σημειώνεται διακοπή λειτουργίας ή χάνονται δεδομένα οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, και μόνο το 8% σε πράξεις δολιοφθοράς εκ μέρους των εργαζομένων. Ανεξαρτήτως αιτίας, το 44% των οργανισμών προχώρησε στην επανεξέταση και την αντικατάσταση των μηχανισμών backup και recovery μετά από κάποιο ανάλογο περιστατικό. Επιπλέον, το 27% των επιχειρήσεων προχώρησαν στην αύξηση των σχετικών κονδυλίων μετά από μία καταστροφή. 

“Tα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη να ξανασκεφτούμε γτη στρατηγική γύρω από τη στρατηγική backup και recovery που ακολουθούμε στην Ευρώπη,” αναφέρει η κ. Kelly Ferguson, Διευθύντρια ΕΜΕΑ Μάρκετινγκ στο τμήμα Backup Recovery Systems της EMC.  “Τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, μας επιβάλλουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις επενδύσεις που πραγματοποιούμε, ενώ παράλληλα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο να αποδεχτούμε το ενδεχόμενο διακοπής της λειτουργίας μιας επιχείρησης λόγω κάποιας πιθανής αστοχίας των συστημάτων πληροφορικής.  Αξιοποιώντας σωστά τα σύγχρονα συστήματα backup, οι εταιρείες μπορούν να αποκαθιστούν ταχύτερα τη λειτουργία των συστημάτων τους, είτε μετά από μια συνηθισμένη διακοπή, είτε μετά από ένα πολύ πιο σοβαρό περιστατικό.”

Οικονομικές επιπτώσεις: Απώλεια εσόδων λόγω διακοπή λειτουργίας των συστημάτων ΙΤ 

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η διακοπή λειτουργίας των συστημάτων ΙΤ μιας επιχείρησης έχει (μετρήσιμα) αρνητικά αποτελέσματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής:

1. Μηδενική παραγωγικότητα των εργαζομένων: 43%
2. Απώλεια εσόδων: 28%
3. Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη προϊόντων: 27%
Για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα η αστοχία των συστημάτων πληροφορικής στοίχισε δύο εργάσιμες ημέρες, κατά μέσο όρο. Για έναν οργανισμό με περίπου 3.000 εργαζομένους αυτό ισοδυναμεί με 28.391 ανθρωποώρες.

“Η στρατηγική Backup και recovery είναι θεμελιώδης ανάγκη για μια επιχείρηση και πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό της διαχείρισης των πληροφοριών της,” σημειώνει ο κ. Neil Fisher, Αντιπρόεδρος στο Information Assurance Advisory Council (IAAC), έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος προωθεί την έννοια της ορθής διαχείρισης και της διασφάλισης των πληροφορικών συστημάτων. “ Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από χορηγία της EMC, τονίζει το ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις είχαν παραβλέψει τη σημασία του να σχεδιάσουν μια πολιτική για την αντιμετώπιση ακόμη και συνηθισμένων προβλημάτων. Στην πραγματικότητα δεν παίζει ρόλο εάν η αστοχία οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα ρουτίνας, σε ανώτερη βία ή σε εγκληματική πράξη. Οι εταιρείες που διαθέτουν ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών και έχουν επενδύσει σε συστήματα προστασίας και ανάκτησης των δεδομένων τους θα είναι και οι νικητές στην αγορά.”

Στη Ευρώπη, το 49% των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένες, είτε λόγω κανονιστικού πλαισίου, είτε λόγω ασφαλιστικής πρακτικής, να έχουν ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας μετά από καταστροφικά γεγονότα. Παρόλα αυτά, αν διαθέτουν την κατάλληλη στρατηγική για το backup και την ανάκτηση των δεδομένων τους, θα είναι σε θέση να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά από το κόστος της ασφάλισης τους. Περισσότερο από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων της έρευνας δέχτηκαν πρόταση να μειώσουν το κόστος των ασφαλίστρων  τους, ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθούν αναφορικά με την προστασία των συστημάτων ΙΤ και την ανάκτηση των δεδομένων μετά από ένα καταστροφικό γεγονός.

Η ζωή σε ταινία: 40% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ακόμη μαγνητικές ταινίες, αλλά η πλειοψηφία σκέφτεται ήδη την αντικατάσταση τους

Η έρευνα βρήκε ότι οι επιχειρήσεις, κατά μέσο όρο, δαπανούν το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού ΙΤ για το backup και την ανάκτηση συστημάτων ή δεδομένων. Το 29% των συμμετεχόντων αισθάνεται ότι αυτό το ποσό δεν είναι αρκετό. Το 40 % των επιχειρήσεων στηρίζεται ακόμη σε συστήματα μαγνητικής ταινίας για backup και recovery, δαπανώντας κάθε χρόνο €74.000, κατά μέσο όρο, για τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη δοκιμή και την αντικατάσταση των μαγνητικών μέσων. Στο 10% των επιχειρήσεων όπου χρησιμοποιούνται ακόμη ταινίες για την επαναφορά συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής, υπάρχει κάποιος εργαζόμενος ο οποίος διατηρεί ένα αντίγραφο των ταινιών αυτών στο σπίτι του.

Συνολικά, το 80% όσων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ακόμη μαγνητικές ταινίες σκέφτονται να προχωρήσουν στην προμήθεια νέας τεχνολογίας, αναφέρουν τους παρακάτω λόγους ως τους πιο βασικούς:

1. Ταχύτητα αποκατάστασης: 39%
2. Ταχύτητα δημιουργία backups: 33%
3. Περιορισμένη αντοχή στο χρόνο: 26%
Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των συνηθισμένων διακοπών λειτουργίας ή ενός πιο σοβαρού περιστατικού ξεκινά με την προμήθεια ενός συστήματος backup νέας γενιάς. Η έρευνα έδειξε ότι η συνήθης αντίδραση μετά από μια καταστροφή είναι η αύξηση της δαπάνης για συστήματα backup and recovery, αλλά τότε η ζημιά, από πλευράς χρημάτων και downtime, έχει ήδη γίνει.  Γι’ αυτό, οι οργανισμοί μπορούν να επανεξετάσουν προληπτικά τη στρατηγική τους όσον αφορά τα αντίγραφα ασφαλείας και την ανάκτηση συστημάτων και/ή δεδομένων, διασφαλίζοντας την ικανότητα τους να ανταπεξέλθουν στις επιχειρησιακές απαιτήσεις τους. 

Μεθοδολογία της έρευνας

Στο πλαίσιο της έρευνας European Disaster Recovery Survey 2011: Data Today Gone Tomorrow: How Well Companies Are Poised For IT Recovery, η Vanson Bourne συζήτησε με 1750 υπεύθυνους πληροφορικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα από τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Ρωσία. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν μεταξύ 250 και 3000+ εργαζομένων, και προέρχονται από διάφορους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας όπως, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες.

Επιπλέον Πηγές:

• EMC European Disaster Recovery Survey 2011
• Generating Proven Business Value with EMC Next Generation Backup and Recovery
• EMC backup and recovery solutions page