Τα Diskeeper 2011 και V-locity virtual platform disk optimizer, προϊόντα ναυαρχίδες στον τομέα των εφαρμογών βελτιστοποίησης μονάδων αποθήκευσης δεδομένων της εταιρείας Diskeeper Corporation ενσωματώνουν τεχνολογίες βελτίωσης της απόδοσης των δεδομένων επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση των επιδόσεων όλων των συστημάτων. To Diskeeper βελτιστοποιεί ανά πάση στιγμή την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των υπολογιστικών συστημάτων, εμποδίζοντας τη συμφόρηση και τη μειωμένη απόδοση, που δημιουργείται από το fragmentation των αρχείων. Το V-Locity, με την αποκλειστική τεχνολογία IntelliWrite, προλαμβάνει όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός fragmentation, παρέχοντας βελτιστοποίηση στο παρασκήνιο και αυξάνοντας στο μέγιστο την απόδοση I/O σε virtual servers. Χρησιμοποιώντας μάλιστα την τεχνολογία InvisiTasking, είναι η πρώτη εφαρμογή εικονικής βελτιστοποίησης δίσκων που χειρίζεται «αόρατα» τον κατακερματισμό σε όλους τους Windows servers καθώς και σε client λειτουργικά συστήματα που τρέχουν σε Hyper-V servers της Microsoft και ESX servers της VMware. Με την ανίχνευση και το συγχρονισμό των πόρων που χρησιμοποιούνται μεταξύ των quests των εικονικών συστημάτων, το V-locity αυτοματοποιεί την απόδοση του I/O σε ολό-κληρη την εικονική υποδομή, χωρίς να απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις στα προγράμματα defragmentation.
Απόδοση εικονικής πλατφόρμας
Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία κατακερματισμού, μπορούν να αποτρα-πούν με το σωστό συνδυασμό και τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Η  Diskeeper προ-σφέρει τη λύση, με προϊόντα που ενσωματώνουν πρωτοποριακές τεχνολογίες, για σωστή δια-χείριση των πόρων του συστήματος σε όλη την πλατφόρμα, χωρίς να δημιουργεί conflicts πόρων ή και νεκρούς χρόνους μη λειτουργίας των συστημάτων.
Πρόληψη και εξάλειψη του defragmentation
H τεχνολογία IntelliWrite, σε συνδυασμό με την Instant Defrag™, παρέχουν τη βέλτιστη λύση για την αύξηση της αποδοτικότητας. Η Intelliwrite αποτρέπει προλαμβάνοντας ταυτό-χρονα, κατά μέσο όρο το 90% του κατακερματισμού του δίσκου και η  Instant Defrag εξαλεί-φει το υπόλοιπο ποσοστό, έτσι ώστε τα συστήματα να διατηρούνται συνεχώς, στη μέγιστη αποδοτικότητά τους.
Αόρατη βελτιστοποίηση
Η τεχνολογία InvisiTasking επιτρέπει να γίνονται όλες οι ενέργειες του Diskeeper και του V-locity σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα στο παρασκήνιο, απασχολώντας έτσι μηδενικούς πό-ρους από τα συστήματα και αποτρέποντας και τυχόν conflicts με άλλες διεργασίες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα.
Συνεργασία με Microsoft & VMware
Με δεδομένο ότι το V-locity είναι ένα προϊόν πολύ κρίσιμο για την βελτιστοποίηση επιδόσεων σε εικονικές πλατφόρμες, η Diskeeper Corporation προχώρησε ήδη σε στρατηγικές συνεργασί-ες με τις εταιρείες Microsoft και VMware, για να παρέχει πλήρης πιστοποιημένες λύσεις προς τις δύο εταιρείες.
 Η Diskeeper Corporation, μετονομάστηκε από τις αρχές Μαρτίου 2012, σε Condusiv Technologies. H λέξη Condusiv υποδηλώνει την έμφαση που δίνει η εταιρεία στις δυνατότητές της και στο μέλλον, παρέχοντας στους πελάτες της υπηρεσίες και εργαλεία που θα επεκτεί-νουν περαιτέρω τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα, αλλά και τη μακροζωία των επι-χειρήσεων, σήμερα και αύριο. Για να κατεβάσετε δωρεάν δοκιμαστική έκδοση επισκεφτείτε το www.condusiv.com
 
Τα προϊόντα της Diskeeper διατίθενται από την Orthology. Για περισσότερες πληροφορίες, αρ-κεί μία περιήγηση μέσα στο νέo web site της Orthology, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.orthology.gr
Για περισσότερες πληροφορίες:
Orthology Ltd
Μεσογείων 401, 
153 43 Αγία Παρασκευή,
(T) +30 210 6080091
(F) +30 210 6080092
(W) http://www.orthology.gr