Αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου για την κυβερνοασφάλεια από τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) συμμετέχουν στη διήμερη άσκηση επιχειρησιακού επιπέδου Blue OLEx 2023, στο πλαίσιο της οποίας δοκιμάζουν την ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι σε κυβερνοκρίσεις. Η άσκηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών διασύνδεσης για κυβερνοκρίσεις EU-CyCLONe.

Το δίκτυο EU CyCLONe συμβάλλει στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ταχεία αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας διασυνοριακών περιστατικών ή κρίσεων κυβερνοασφάλειας. Συμπληρώνει τις υφιστάμενες δομές κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ, διασυνδέοντας τη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο, μέσω της ομάδας αντιμετώπισης συμβάντων ασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, με το πολιτικό επίπεδο, π.χ. μέσω του ολοκληρωμένου μηχανισμού αντιμετώπισης πολιτικών κρίσεων, ο οποίος στηρίζει την έγκαιρη και συντονισμένη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο για μείζονες και πολύπλοκες κρίσεις.

Oι συμμετέχοντες θα συζητήσουν και στρατηγικά θέματα κυβερνοπολιτικής, ιδίως τους τρόπους διαμόρφωσης ενός συνεκτικού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Το δίκτυο EU CyCLONe, το οποίο δημιουργήθηκε το 2020, θεσπίστηκε επίσημα με την οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση («οδηγία NIS 2») τον Ιανουάριο του 2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ.