Συναντήσαµε τον κ. Παναγιώτη Κουρή, CEO της Office Line A.E, όπου στο πλαίσιο συνέντευξης που µας παραχώρησε, ανέδειξε µια σειρά σηµαντικών ζητηµάτων όπως το Technology Hub, το ρόλο της ασφάλειας στον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό, τα νέα δεδοµένα που επιφέρει στην εργασία ο Covid-19 αλλά και τη διαχρονική σχέση της Office Line µε την Microsoft.  

Συνέντευξη µε τον κ. Παναγιώτη Κουρή,

CEO της Office Line A.E

∆ιαβάσαµε πρόσφατα για την οµολογουµένως πρωτοποριακή κίνησή σας να δηµιουργήσετε το Technology Hub. Ποιό ήταν το έναυσµα και τα κίνητρα για αυτή την επέκταση της Office Line και πώς υλοποιήθηκε;

Σας ευχαριστώ κατ’ αρχάς για την ευκαιρία που µας δίνετε να αναδείξουµε µέσα από το περιοδικό σας την νέα µονάδα καινοτοµίας που δηµιουργήσαµε, καθώς και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Office Line.

Θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι µέσα από την πολυετή εµπειρία µας στα έργα τεχνολογίας που έχουµε υλοποιήσει, διαπιστώσαµε µια έλλειψη από ανθρώπους µε τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευµένες γνώσεις, που χρειάζονται προκειµένου οι εταιρίες να µπορούν να ανταποκριθούν σήµερα στις αυξηµένες απαιτήσεις υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και κατ’ επέκταση να ωφεληθούν από πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν σε όλες τις κάθετες αγορές. Οπότε αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε το Technology Hub, που στην ουσία αποτελεί έναν κόµβο καινοτοµίας, όπου σύµβουλοι τεχνολογιών, σε τοµείς όπως ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η ψηφιακή ασφάλεια, το AI και άλλες νέες τεχνολογίες, θα µπορούν να εκπαιδεύουν και να συµβουλεύουν στελέχη της αγοράς, έτσι ώστε να κατανοήσουν σε βάθος πώς οι εταιρίες τους µπορούν να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να σταθούµε στο γεγονός ότι δεν µιλάµε για µια εµπορική ή τεχνική προσέγγιση, αλλά κυρίως για την προσπάθεια ανάπτυξης µιας νέας στρατηγικής, µιας αλλαγής κουλτούρας και διαχείρισης της αλλαγής αυτής, µέσω µιας εκπαιδευτικής και συµβουλευτικής διαδικασίας που δείχνει ποιο είναι το µέλλον και τα οφέλη των επιχειρήσεων που θα βασίζονται και θα χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Για να καταδείξουµε µάλιστα τη διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση µε τα υπόλοιπα τµήµατα της εταιρίας, επενδύσαµε στη δηµιουργία νέων γραφείων που αποτελούν τη βάση του Technology Hub και βρίσκονται σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις από την έδρα της Office Line.

Τί στόχους έχετε µέσα από τη δηµιουργία και την εξέλιξη του Technology Hub; Πώς θα βοηθήσει στην καλύτερη υποστήριξη των πελατών σας αλλά και τη δική σας τεχνολογική και εµπορική ανάπτυξη;  

Ο κυριότερος στόχος δηµιουργίας του Technology Hub είναι η ενίσχυση της στρατηγικής µας, που ακολουθώντας και αφοµοιώνοντας πάντα τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι να ενισχύουµε την παραγωγική βάση και να βελτιστοποιούµε τη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισµών από όλους τους κλάδους. Αυτό που έχει να κερδίσει από το Technology Hub η εταιρία µας, αλλά κυρίως η υπόλοιπη αγορά είναι µια διαρκή υποστήριξη σε ότι αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τα οφέλη που προκύπτουν. Οι εξειδικευµένοι σύµβουλοι Τεχνολογίας που στελεχώνουν το Τechnology Ηub – και στους οποίους έχουµε επενδύσει σηµαντικά όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους – µπορούν εξατοµικευµένα και στοχευµένα να υλοποιήσουν workshops ανά κάθετη αγορά και ανά τεχνολογία, προκειµένου να παρουσιάσουν στην πράξη τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν και τον τρόπο µε το οποίο κάθε νέα τεχνολογία έρχεται για να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες σε κάθε οργανισµό.  Έτσι, κρατάµε σταθερά και σε πολύ υψηλό βαθµό την ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση που παρέχουµε στους πελάτες µας, που ανέρχεται στο 95%. Η νέα µονάδα καινοτοµίας, ως φορέας διακίνησης τεχνολογικών δεξιοτήτων, απόψεων και προσεγγίσεων,  µπορεί να αποτελέσει για τους πελάτες µας µια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων, που πραγµατικά είναι µοναδική και πολύτιµη για τα δεδοµένα της χώρας µας, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης 24/7.

Τα έργα πληροφορικής στο τοµέα του cloud – που έχετε µια δυναµική δραστηριοποίηση – γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικά για όλες τις κάθετες αγορές. Πως η Office Line ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις του ψηφιακού µετασχηµατισµού στη νέα δεκαετία και στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό έχει διαµορφωθεί σήµερα;

Στην Office Line και σε ό,τι αφορά στις τεχνολογίες cloud, επιλέξαµε πριν αρκετά χρόνια να είµαστε πρωτοπόροι στην αξιοποίησή τους και στη χρήση των εργαλείων που προσφέρουν κάτι που µας έδωσε πραγµατικά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, όταν η αγορά άρχισε να εισέρχεται προς στην κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού µε βάση το cloud. Αυτό που µας ικανοποιεί ιδιαίτερα – ως µια εταιρία που αποτέλεσε πυλώνα  δηµιουργίας της αγοράς των τεχνολογιών cloud στην Ελλάδα και παραµένει  σηµείο αναφοράς στα έργα αυτά – είναι ότι η αγορά έχει ωριµάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό. Χαρακτηριστικά, µπορούµε να αναφέρουµε το γεγονός, ότι ενώ παλαιότερα οι πελάτες µας συζητούσαν για το ενδεχόµενο να µεταβούν στο cloud, τώρα είναι βέβαιοι για αυτό και απλά αναζητούν τα κατάλληλα εργαλεία και τις υπηρεσίες που θα τους επιτρέψουν να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισµού τους. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία και αποτελεί κοµβικό σηµείο της στρατηγικής µας είναι να κατανοούµε την επιχειρηµατική ανάγκη και να την µεταφράζουµε σε λύσεις και υπηρεσίες µε βάση τις cloud τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες σήµερα.

Η δική µας προσέγγιση και µεθοδολογία ενός έργου cloud, ξεφεύγει από τα στενά εµπορικά πλαίσια µιας απλής πώλησης. Επενδύουµε σηµαντικά σε χρόνο και πόρους, έτσι ώστε να συµµεριστούµε τις πραγµατικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης  και να λειτουργήσουµε συµβουλευτικά, προκειµένου ο εκάστοτε οργανισµός – πελάτης να κατανοήσει βαθιά το πώς µπορεί να ωφεληθεί πραγµατικά από ένα τέτοιο έργο, προσφέροντας υπηρεσίες που θα υλοποιούν την τωρινή στρατηγική τους, αλλά και τις µελλοντικές του ανάγκες. H συσσωρευµένη εµπειρία µας στο χώρο της πληροφορικής άνω των 23 χρόνων και η έµφαση που δίνουµε όλα αυτά τα χρόνια στις νέες τεχνολογίες προσδίδει αξία στους πελάτες µας, που µας εµπιστεύονται για απαιτητικά έργα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και cloud.

 

Η ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί αναµφισβήτητα στις µέρες µας ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας. Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι βασικές προτεραιότητες σήµερα στο cyber security και πως εσείς ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις που υπάρχουν;

Μεταβαίνοντας πολύ γρήγορα σε ένα κόσµο όπου τα πάντα θα διασυνδέονται µεταξύ τους – όπως αναφέρουν πολλές µελέτες – η ασφάλεια έρχεται να διαδραµατίσει ένα κοµβικό ρόλο που συνεχώς εξελίσσεται τόσο από την πλευρά των αµυνόµενων οργανισµών, επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών, όσο και των επιτιθέµενων που συνεχώς εκµεταλλεύονται τις αλλαγές στο τοπίο του ΙΤ και των ευπαθειών για να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήµατα και να υφαρπάξουν πολύτιµα δεδοµένα. Η ασφάλεια σήµερα είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε και οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται για να προστατευθούµε σήµερα από κυβερνοεπιθέσεις είναι αρκετές. Οι κίνδυνοι είναι ίδιοι για όλους από τον µικρότερο µέχρι τον µεγαλύτερο οργανισµό.

Εµείς αυτό στο οποίο δίνουµε βάση και πιστεύουµε ότι είναι πολύ χρήσιµο σε πρώτη φάση, είναι να διενεργούµε µια ενδελεχή αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας ενός οργανισµού  – το λεγόµενο security assessment – προκειµένου να δώσουµε στον οργανισµό τα κατάλληλα στοιχεία για να τα κατανοήσει που χρειάζονται προσθήκες και βελτιώσεις ώστε να θωρακίσει καλύτερα τις υποδοµές του.

Η περιοχή της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα δυναµική και καθηµερινά θα λέγαµε αλλάζει και αναδιαµορφώνεται. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούµε σύγχρονες τεχνολογίες που προσδίδουν ευφυΐα στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές ασφάλειας της κάθε επιχείρησης κάτι που ονοµάζουµε Intelligent Security. Εξετάζουµε λοιπόν τις επενδύσεις που έχει ήδη κάνει ο εκάστοτε πελάτης και πάνω σε αυτές προσθέτουµε τεχνητή νοηµοσύνη, συµπληρώνοντας τα κατάλληλα εργαλεία, προσθέτοντας τις απαραίτητες λειτουργίες, ενισχύοντας του κατάλληλους µηχανισµούς και ρυθµίζοντας εκ νέου όπου χρειάζεται τους ελέγχους και τα επίπεδα ασφάλειας, ώστε το σύστηµα να αποκτά τη δυνατότητα να αξιολογεί συµπεριφορές σε χρήστες και συστήµατα. Παράλληλα, ήδη κατά το α’ εξάµηνο του τρέχοντος έτους, επενδύσαµε στην περαιτέρω επέκταση του τµήµατος Cloud & Network Security µε σκοπό να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις ασφάλειας, καλύπτοντας την συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη της αγοράς για αντιµετώπιση κακόβουλων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και λύσεις cyber security. Η ασφάλεια θα γίνει το «οξυγόνο» των επιχειρήσεων και για αυτό κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου µεγέθους έχει ανάγκη και δικαίωµα, θα λέγαµε σε αυτή. Προκειµένου λοιπόν να ανταποκριθούµε µε επιτυχία στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες για cyber security, η εταιρία έχει προβεί σε αυτήν την επένδυση, επανδρώνοντας το εξειδικευµένο τµήµα µε οµάδα στελεχών που διαθέτουν πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας σε αυτόν τον τοµέα. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι λύσεις που παρέχουµε προσφέρουν τα ίδια επίπεδα προστασίας, τόσο στους µεγάλους οργανισµούς, όσο και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για value for money λύσεις ασφάλειας για όλους, ανεξαρτήτως µεγέθους και αριθµού χρηστών. Με άλλα λόγια «εκδηµοκρατίζουµε» το δικαίωµα στην ασφάλεια των επιχειρήσεων µέσα από το Cloud, µε παροχή ολιστικών λύσεων security».

Ποιά ώθηση έχει δώσει στην ψηφιακή ασφάλεια η ανάγκη συµµόρφωσης µε τον GDPR;

Αναφορικά µε τον κανονισµό GDPR και την ανάγκη συµµόρφωσης σε αυτόν, εµείς είδαµε µια ευκαιρία προκειµένου να καλλιεργηθεί περισσότερο η κουλτούρα ασφάλειας στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς και να εξελίξουµε την προστασία των IT υποδοµών. ∆ιαπιστώνουµε ότι και οι πελάτες µέσα από αυτή τη διαδικασία και τις προσπάθειες συµµόρφωσης στον κανονισµό ωριµάζουν, κατανοούν τις ανάγκες για µεγαλύτερη και καλύτερη ασφάλεια και αντιλαµβάνονται τον GDPR όχι ως ένα βραχνά ή ένα πολυσύνθετο νοµικό πλαίσιο που ήρθε να τους δυσκολέψει τη ζωή, αλλά µια πραγµατική αφετηρία ώστε να βελτιστοποιήσουν τις υποδοµές ασφάλειας που προστατεύουν τα πολύτιµα δεδοµένα τους.

Εµείς ως εταιρία διαθέτουµε τα κατάλληλα εργαλεία που έρχονται να καλύψουν όλες αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες των έργων GDPR και να προσφέρουµε στους οργανισµούς τα απαραίτητα εφόδια για µια βέλτιστη συµµόρφωση σε ότι προβλέπεται.

Στην παρούσα συγκυρία του Κορωνοϊού ποιές βλέπετε να είναι οι προκλήσεις που δηµιουργεί η αναγκαιότητα της τηλεργασίας στις επιχειρήσεις;

∆υστυχώς, η πανδηµία του COVID-19 δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην καθηµερινότητα όλων µας, µε αντίκτυπο και στην επιχειρηµατικότητα. Εµείς έγκαιρα στην Office Line κάναµε τις εσωτερικές µας διεργασίες, ώστε πρώτα εµείς οι ίδιοι επιχειρησιακά να είµαστε έτοιµοι να ανταποκριθούµε στις νέες συνθήκες. Ευτυχώς, η τεχνολογία έρχεται να δώσει λύσεις όπου χρειάζονται και να εξοµαλύνει στο µέτρο του δυνατού αυτή την δύσκολη συγκυρία. Αφενός τα Collaboration Tools δίνουν πλέον τη δυνατότητα για ασφαλή, παραγωγική και πλήρως συντονισµένη µεταξύ των οµάδων δυνατότητα τηλεργασίας. Αφετέρου, οι αναβαθµισµένες λύσεις ασφάλειας έρχονται να δηµιουργήσουν ένα θωρακισµένο περιβάλλον τηλεργασίας, µιας και δηµιουργούνται επιπλέον ανάγκες, καθώς η περίµετρος ασφάλειας µιας επιχείρησης ανοίγει, εσωκλείοντας και τα διάφορα end points των κατ’ οίκον εργαζοµένων της.

Η Office Line εντόπισε έγκαιρα αυτή την ανάγκη και ανταποκρίθηκε άµεσα, µε εκπαιδεύσεις των πελατών µας στα Collaboration Tools, ειδικότερα στο Microsoft Teams, που κάνει την τηλεργασία αποδοτική, λειτουργική και end to end συνεργατική, όσο και µε επιπρόσθετες λύσεις ασφάλειας Cyber Security, αλλά και αναθεώρησηBusiness Continuity Plans , ώστε να εµπεριέχουν functionalities τηλεργασίας.

Επειδή σε κάθε κρίση υπάρχει και ο σπόρος της ευκαιρίας, να πούµε ότι  οι τρέχουσες συνθήκες ενδεχοµένως να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των οργανισµών και οµάδων εργασίας. Μια κουλτούρα λιγότερων προσωπικών επαφών και περισσότερων συνεννοήσεων εξ αποστάσεως, µε κατάλληλα εργαλεία Collaboration και υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του cloud, ενδεχοµένως να παγιωθεί στην αγορά. Εµείς θα είµαστε και πάλι παρόντες µε κατανόηση των αναγκών και λύσεις, ώστε να προσφέρουµε δηµιουργική διέξοδο σε κάθε πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι πελάτες µας.

Ολοένα και περισσότερο η έννοια της τεχνητής νοηµοσύνης – ΑΙ – εισέρχεται στη ζωή µας και στο οικοσύστηµα των επιχειρήσεων. Κατά πόσο αυτή η τάση έχει ουσιαστική υπόσταση και δεν αποτελεί απλά ένα νέο buzzword;

Όντας και εµείς ένας οργανισµός που κοιτάζει πάρα πολύ και εις βάθος τις νέες τεχνολογίες, αξιολογώντας και αξιοποιώντας κάθε νέα τάση που µπορεί να προσδώσει οφέλη στους πελάτες µας, είτε είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είτε µεγάλοι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, πιστεύουµε ότι η τεχνητή νοηµοσύνη την επόµενη πενταετία θα αλλάξει πολλά πράγµατα παγκοσµίως. Ειδικότερα πιστεύουµε ότι το ΑΙ θα βοηθήσει σηµαντικά στην εξέλιξη των επιχειρήσεων και για αυτό στην Office Line έχουµε δηµιουργήσει ένα ειδικό τµήµα που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο τοµέα αυτό και διαπιστώνουµε ότι µε τα κατάλληλα εργαλεία τεχνητής νοηµοσύνης µπορούµε να δηµιουργήσουµε µεγάλη αξία και για εµάς και για τις επιχειρήσεις που απευθυνόµαστε.

Office Line και Microsoft! Μια άρρηκτα συνδεδεµένη σχέση µε παρελθόν, παρόν και µέλλον! Πείτε µας λίγα πράγµατα για αυτή τη συνεργασία και τα οφέλη που προκύπτουν για εσάς και τους πελάτες σας

Η συνεργασία µας µε την Microsoft θα λέγαµε ότι βασίζεται σε ένα πολύ επιτυχηµένο µοντέλο. Αποτελεί µια στρατηγική συνεργασία και είµαστε πιστοποιηµένοι συνεργάτες της Microsoft εδώ και 16 χρόνια – από το 2004 – κάτι που έχει βοηθήσει και εµάς και την Microsoft στην από κοινού ανάπτυξή µας στην Ελληνική αγορά. Η συνεργασία µε τον µεγαλύτερο παγκοσµίως κατασκευαστή τεχνολογικών λύσεων µας επιτρέπει να καλύπτουµε µε µια 360ο προσέγγιση  όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η συγκεκριµένη συνεργασία βασίζεται σε πολύ ενδιαφέροντες πυλώνες, αφού µαζί σχεδιάζουµε λύσεις έτοιµες προς αξιοποίηση στην ελληνική αγορά και όχι µόνο, µαζί δηµιουργούµε καινοτόµα εκπαιδευτικά σεµινάρια αλλά και εργαλεία επικοινωνίας και λύσεων που διαθέτουµε προς τους πελάτες µας. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η Microsoft έχει αλλάξει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια στη παγκόσµια αγορά, έχει εξελιχθεί µε νέα προϊόντα και ολοκληρωµένες λύσεις, έχει δώσει έµφαση στην ασφάλεια κάτι που αναγνωρίζεται διεθνώς πλέον από πολλούς ανεξάρτητους οργανισµούς αξιολόγησης.

Η φράση που αντανακλά τη συνεργασία µας είναι… “Office Line και Microsoft – Better Together”, που σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο οικοσύστηµα γύρω από τις τεχνολογίες της εταιρίας ανοίγει σε εµάς και τους πελάτες µας νέους ορίζοντες και νέες ευκαιρίες.

Κλείνοντας, θα θέλαµε να σταθούµε συνοπτικά στην πορεία ανάπτυξης της Office Line τα τελευταία χρόνια αλλά και τα µελλοντικά σας σχέδια.

Παρόλο που κατά την προηγούµενη 10ετια υπήρξαν σηµαντικοί οικονοµικοί περιορισµοί στο επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η Office Line την τελευταία πενταετία σχεδόν τριπλασίασε και το προσωπικό της, τα έσοδα και την κερδοφορία της. Η εταιρία έχει µια ιδιαίτερα υγιή ανάπτυξη µε διψήφιο ποσοστό, µε σηµαντικές επενδύσεις και µε µηδενικό δανεισµό.

Αυτό που µπορούµε να υποσχεθούµε για τα επόµενα χρόνια, είναι ότι η Office Line θα συνεχίσει να διατηρεί την εµπιστοσύνη της αγοράς και να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και κυρίως θα ενισχύει την τεχνογνωσία της µε το βλέµµα της να στρέφεται και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας, στην Ευρώπη αλλά και άλλες ηπείρους.