Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων εφαρμογών του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με ένα νέο, σύγχρονο και ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα αναβαθμίσει και θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση οργανισμών και φυσικών προσώπων με το Ταμείο.

Η Ένωση Natech – Qualco υπέγραψε σύμβαση ύψους 3,6 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων». Η σύμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των λογισμικών και εφαρμογών του Ταμείου.

Το έργο, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Τ.Π. & Δανείων μέσω της εισαγωγής ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει και θα βελτιώσει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες του Ταμείου.

Η Natech, ως leader στην Ένωση με συμμετοχή 66%, θα προσφέρει ένα εκτεταμένο σύνολο λύσεων το οποίο περιλαμβάνει τη διαχείριση Καταθετικών και Ταμειακών Λειτουργιών, Δάνεια Φυσικών & Νομικών Προσώπων, καινοτόμες και εύχρηστες εφαρμογές Web & Mobile Banking για βελτιωμένη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία, καθώς και μία ολοκληρωμένη λύση AML για την πρόληψη της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος, ανάμεσα σε μια σειρά πρόσθετων εφαρμογών που ενισχύουν τις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, θα παρέχει υποδομές helpdesk και υπηρεσίες 1st Level Support καθ’ όλη την περίοδο εκτέλεσης, εγγύησης και συντήρησης του έργου.

Από την πλευρά της, η Qualco, με ποσοστό 34% στην Ένωση, θα επικεντρωθεί στην προμήθεια και υλοποίηση υποσυστημάτων και λογισμικών, όπως των Qualco Process Automation, Απαλλοτριώσεων, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δικογραφιών, Είσπραξης Εξόδων και Διοικητικής Εκτέλεσης, ενώ παράλληλα θα παρέχει υπηρεσίες 2nd Level Support.

Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια 28 μήνες και θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό, ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση νέων εφαρμογών και υποστηρικτικών λειτουργιών, παραμετροποίηση βάσει των αναγκών του ΤΠΔ, εκπαίδευση ομάδων διαχείρισης και χρηστών και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος έως την οριστική χρήση του.

Σημειώνεται πώς τόσο η Natech όσο και η Qualco διαθέτουν σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων για πληθώρα ιδιωτικών και δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών.