Η Otesat-Maritel παρέχει τις On-Demand εφαρμογές λογισμικού Microsoft Dynamics NAV Planned Maintenance System (PMS)

Τα βασικά πλεονεκτήματα των On-Demand εφαρμογών λογισμικού συνοψίζονται στην άμεση διαθεσιμότητά τους από την Otesat-Maritel, στη δυνατότητα να συνδυαστούν με Cloud Computing υπηρεσίες, στο μηδενικό κόστος επένδυσης για εξοπλισμό, λογισμικό, συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού και της πληροφοριακής υποδομής, στο ευέλικτο μοντέλο συνδρομής που βασίζεται στις αρχές του Pay-as-You-Go/Pay-as-You-Grow και τέλος, στη δυνατότητα προσβασιμότητάς τους μέσω web, από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο στο πλανήτη.


Με αυτόν τον τρόπο, η Otesat-Maritel δίνει τη δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες ναυτιλιακές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν σύγχρονα και εξειδικευμένα Πληροφοριακά Συστήματα που μόνο οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου δύναται να διαθέτουν έως σήμερα. Παράλληλα, οι μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι εναρμονίζονται με την ανερχόμενη τάση που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο να αναθέτουν τη διαχείριση των Πληροφοριακών τους Συστημάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες (IT outsourcing), προκειμένου να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστους.


Η Otesat-Maritel παραμένοντας συνεπής στις αρχές της για παροχή ανταγωνιστικών και αξιόπιστων ολοκληρωμένων λύσεων δορυφορικών επικοινωνιών που ανταποκρίνονται σε όλο το εύρος των απαιτήσεων της σύγχρονης Ναυτιλίας, αλλά και αξιοποιώντας τις εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής, πρωτοπορεί παρέχοντας “On-Demand” λύσεις ναυτιλιακού ERP λογισμικού, καθώς και σχετικές Cloud Computing υπηρεσίες.