Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», το οποίο προβλέπει τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας».

Βασικός στόχος της νέας «Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας» θα είναι ο συντονισμός και η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια, καθώς και η αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Δομικά η «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας»:

  • Θα αποτελεί μετεξέλιξη και αναβάθμιση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • Θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • Θα διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητές για λόγους ταχύτητας λήψης αποφάσεων
  • Θα διαρθρώνεται σε δύο Γενικές Διευθύνσεις, μία επιτελικού σχεδιασμού και μία επιχειρησιακή
  • Θα διαθέτει 155 οργανικές θέσεις (από περίπου 50 που διαθέτει επί του παρόντος), ενώ θα υπάρχει ειδική μέριμνα για τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της Αρχής με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης
  • Θα λειτουργεί ως Εθνική Αρχή Πιστοποίησης και ως Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου η χώρα ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες εθνικές ανάγκες αλλά και τις επιτακτικές ενωσιακές δεσμεύσεις της.

Η ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2555 (Οδηγία NIS2), η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2024, αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των εποπτευόμενων φορέων από περίπου 70 σε 2.000. Πέρα από «παραδοσιακά» κρίσιμες υποδομές, όπως η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές και ο τραπεζικός τομέας, θα συμπεριλαμβάνονται και άλλοι τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, οι ταχυμεταφορές, η παρασκευή, παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων, αλλά και η παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων.

Στόχο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί η ενίσχυση της θεσμικής και τεχνολογικής θωράκισης της χώρας έναντι των κυβερνοαπειλών. Με το σχέδιο νόμου για την «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, συμβάλλοντας στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις ψηφιακές υπηρεσίες και προάγοντας την εκπαίδευση και τις επενδύσεις στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας.

Μπορείτε να δείτε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις» στο παρακάτω link:

http://www.opengov.gr/digitalandbrief/