Η DOTSOFT ΑΕ σε συνεργασία με την GLOBISMART AE ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη των πράσινων διαδρομών του Δήμου Καλαμαριάς» στο πλαίσιο της Πράξης «Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις».

Με αφορμή το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου», ο Δήμος Καλαμαριάς επαναξιολογεί τη δομή του χαρακτήρα του για το άμεσο μέλλον με πολιτικές αστικής αναγέννησης και με παρεμβάσεις στον υφιστάμενο πολεοδομικό χώρο με τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση αυτού του χώρου όχι μόνο από αισθητικής πλευράς αλλά, επίσης, όσον αφορά στην οικονομική, περιβαλλοντική, λειτουργική και κοινωνική αναζωογόνησή του.

Στα πλαίσια του έργου ο Δήμος Καλαμαριάς θα αναβαθμίσει το δίκτυο κίνησης των πεζών με την κατασκευή εννέα έξυπνων διαβάσεων, ενώ θα τοποθετηθούν επιπλέον τέσσερις έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης  και δύο οθόνες ψηφιακής σήμανσης.

Επίσης, σε επέκταση των έργων που έχει υλοποιήσει η Dotsoft τα προηγούμενα χρόνια, θα προστεθούν 63 σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα επεκταθεί το δίκτυο έξυπνων κάδων με 85 νέα σημεία και το σύστημα έξυπνης στάθμευσης σε 181 νέες θέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικού πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.