Στις 22, 23 και 24/10 θα διενεργηθεί το πιστοποιήσιμο σεμινάριo Certified ISO 27005/ISO 31000 Risk Manager Course στην Αθήνα από την BESECURE και την Mazars.

 

 

 

 

 Η BESECURE, ο πλέον έμπιστος πάροχος υπηρεσιών και λύσεων Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Ρίσκου και  Διακυβέρνησης Ασφάλειας σε συνεργασία με την εταιρεία Mazars έναν διεθνή, οργανωμένο και ανεξάρτητο οργανισμό εξειδικευμένο στον ελεγκτικό, συμβουλευτικό, λογιστικό, φορολογικό και νομικό τομέα, διοργανώνει στις 22 Οκτωβρίου 2013 το  πιστοποιήσιμο σεμινάριο του Professional Evaluation and Certification Board (PECB)  στην διαχείριση ρίσκου.

Το 3ήμερο πιστοποιήσιμο σεμινάριο Certified ISO 27005/ISO 31000 Risk Manager αφορά στην Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου βάσει των διεθνών προτύπων  ISO 27005 και ISO 31000. Ολοκληρώνοντας το πιστοποιήσιμο σεμινάριο Certified ISO 27005 / ISO 31000 Risk Manager,  οι συμμετέχοντες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να κατανοούν τις έννοιες, τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις τεχνικές που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27005 και ISO 31000 καθώς επίσης να κατανοούν τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών, τους έλεγχους ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εκάστοτε φορέων που υπόκειται ο οργανισμός. Η εκπαίδευση αυτή ταιριάζει απόλυτα στο πλαίσιο της υλοποίησης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιήσιμο σεμινάριο είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση http://www.besecure.gr/education/training/iso27005rm.htm