Η Odyssey, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του πρώτου έργου πιστοποίησης με PCI DSS που έγινε από κυπριακό οργανισμό. Το έργο έγινε για Ευρωπαϊκή εταιρεία Πάροχο Υπηρεσιών (Level 1 Payment Cards Processing Service Provider). Σκοπός του έργου ήταν η αξιολόγηση και η πιστοποίηση του οργανισμού  σύμφωνα με το πρότυπο Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

 

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Odyssey, πιστοποιημένα από το PCI Security Standards Council (SSC), στις εγκαταστάσεις του Παρόχου.  Το έργο αυτό ήταν το πρώτο σχετικό με πιστοποίηση PCI DSS που πραγματοποιήθηκε από κυπριακό οργανισμό και ταυτόχρονα το πρώτο από κυπριακό οργανισμό σε εταιρεία εκτός Κύπρου.  Η Odyssey είναι η μοναδική κυπριακή εταιρεία διαπιστευμένη ως Qualified Security Assessor (QSA) από το PCI και παράλληλα κατατάσσεται ανάμεσα σε μια επίλεκτη ομάδα εταιρειών στην Ευρώπη ικανών να παρέχουν στους πελάτες τους τόσο συμβουλευτικές όσο και υπηρεσίες πιστοποίησης σχετικά με ολόκληρο τον κύκλο συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο PCI DSS.

 

Η Odyssey (www.odysseyconsultants.com):  Η Odyssey Consultants ιδρύθηκε το 2002 και είναι πρωτοπόρος εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Ασφάλειας Πληροφοριών, Λύσεων Υποδομής Δικτύων, Διαχείρισης Κινδύνου και Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας (Managed Security & Outsourcing Services Provider).  Η εταιρεία από το 2011 είναι πιστοποιημένη με το ISO 27001, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για θέματα ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών και από το 2012 είναι διαπιστευμένη ως Qualified Security Assessor (QSA) από το Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC).

Παρέχοντας υπηρεσίες σε οργανισμούς  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Odyssey έχει εξελιχθεί σε μια περιφερειακή, ηγετική εταιρεία στο τομέα της, με αξιοσημείωτο ιστορικό και πελατολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται διεθνούς κύρους οργανισμοί του τραπεζικού, ασφαλιστικού, ιατροφαρμακευτικού και ναυτιλιακού τομέα.  Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αξιολόγηση ασφάλειας (security assessments), δοκιμές διείσδυσης (penetration testing), σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών ασφάλειας δεδομένων καθώς και ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών δικτύου και ασφάλειας δεδομένων (Managed Security & Outsourcing Services).  Αυτή τη στιγμή η Odyssey προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω των γραφείων της στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σερβία.