Η μελέτη αποκαλύπτει ορισμένα βασικά στοιχεία για τους παρόχους υπηρεσιών Cloud και τα τμήματα ΙΤ, καθώς και για την προσαρμογή σε αυτή τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.

 

 

 

 

 Σε λίγα μόλις χρόνια, το Cloud Computing έχει επηρεάσει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίον οι εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες και τις χρησιμοποιούν. Ωστόσο, βρισκόμαστε μόλις στην αρχή αυτής της σημαντικής αλλαγής.

 

Προκειμένου να αξιολογήσουν την τρέχουσα και τη μελλοντική κατάσταση αυτού του καινοτόμου τεχνολογικού και επιχειρηματικού μοντέλου, η Cisco® Consulting Services (CSC) και η Intel δημοσίευσαν μια πλήρη μελέτη που διενεργήθηκε σε περισσότερους από 4.000 υπεύθυνους ΙΤ. Τα κύρια ευρήματα είναι:

 

 • Τα πλεονεκτήματα του cloud ξεπερνούν τα μειονεκτήματά του. Παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται, κυρίως όσον αφορά τις προκλήσεις για την ασφάλεια και την προστιθέμενη πολυπλοκότητα, οκτώ στους δέκα υπεύθυνους ΙΤ που ερωτήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο πιστεύει ότι το cloud έχει θετικές επιπτώσεις στις εταιρείες τους, στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της χρήσης IT υπηρεσιών (σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση).

 

 • Οι δαπάνες σχετικά με το cloud εξακολουθούν να αυξάνονται. Είτε πρόκειται για δημόσια, ιδιωτικά είτε υβριδικά μοντέλα, οι δαπάνες σχετικά με το cloud αντιπροσωπεύουν ήδη ένα σημαντικό κομμάτι (23%) του συνολικού προϋπολογισμού ΙΤ των ερωτηθέντων. Μέσα σε τρία χρόνια, το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανέλθει στο 27% (στην Ευρώπη τα ποσοστά αυτά είναι 19% και 24%, αντίστοιχα). Το ιδιωτικό cloud είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος ανάπτυξης cloud και αντιπροσωπεύει το 45%.

 

 • Δυνατότητα μετατροπής και μείωσης κόστους. Το όραμα του cloud διαφέρει ανάμεσα στις αναδυόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες. Στις αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και το Μεξικό, το cloud θεωρείται καταλύτης στην στρατηγική ΙΤ που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, ενώ οι ερωτηθέντες από ανεπτυγμένες οικονομίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία δηλώνουν ότι για αυτούς το cloud αποτελεί κατά κύριο λόγο λύση για πιθανή μείωση του κόστους.

 

 • Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των παρόχων cloud είναι υψηλή, αλλά επίσης υψηλές είναι και οι προσδοκίες από αυτούς. Το 86% των ερωτηθέντων που βασίζονται σε παρόχους cloud είναι ικανοποιημένοι με την υπηρεσία, αλλά έχουν και υψηλές προσδοκίες: οι αυξημένες δυνατότητες ασφάλειας, η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων λύσεων και οι εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών, αναφέρονται ως οι πιο κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τους παρόχους υπηρεσιών cloud.

 

 • Εμπόδια στο cloud. Κύριος ανασταλτικός παράγοντας για την υιοθέτηση του cloud εξακολουθεί να είναι ο προβληματισμός για την ασφάλεια, ακολουθούμενος από την πολυπλοκότητα της διαχείρισης και την έλλειψη ενοποίησης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των εσωτερικών συστημάτων και των συστημάτων των παρόχων.

 

 • Απαραίτητη συνεργασία μεταξύ του τμήματος ΙΤ και των άλλων τμημάτων. Τα τμήματα IT πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες της εταιρείας τους, ενώ είναι απαραίτητη η συνεργασία με τα διάφορα άλλα τμήματα, όπως Οικονομικών, Πωλήσεων, Ανθρωπίνων Πόρων κ.λπ. Συνολικά, το 44% της χρηματοδότησης ΙΤ προέρχεται ήδη από άλλα τμήματα, ενώ το 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι το τμήμα ΙΤ θα λειτουργεί ολοένα περισσότερο ως συντονιστής των υπηρεσιών cloud για τα διάφορα τμήματα σε εσωτερικά και εξωτερικά cloud, ενώ παράλληλα θα παρέχει ασφάλεια και τεχνική υποστήριξη.

 

Σχόλια

 

Ευγένιος Ζερβούδης, DCV Product Sales Specialist, Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα, Cisco

«Ως βασικό στοιχείο για την πρόσβαση σε πόρους και επιχειρηματικές εφαρμογές και τη χρήση τους, το cloud αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας εποχής του InternetofEverything, που ορίζεται από τα δισεκατομμύρια των συνδέσεων μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων και πραγμάτων. Η μελέτη αποκαλύπτει βασικά στοιχεία  για την προσαρμογή σε αυτή τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς παράγοντες όπως η ασφάλεια, η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων λύσεων, η διαθεσιμότητα και η απαραίτητη συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα τμήματα».

 

Νίκος Παναγιωτίδης, Market Development Manager, Intel

“Όπως υπογραμμίζει και η μελέτη, τα οφέλη Cloud είναι πολλά και θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε σε ευελιξία, γρήγορη επεξεργασία, απομακρυσμένη πρόσβαση, διαθεσιμότητα και εξοικονόμηση κόστους. Με αυτή τη λογική, μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ενοποιημένες και αυτοματοποιημένες λύσεις, ταυτόχρονα με την αναγνώριση του πελάτη, που προκύπτει από την ικανοποίηση της υπόσχεσης για άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις του. Οι πλατφόρμες server πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην επεκτασιμότητα, την αξιοπιστία, την τυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα λογισμικού “.

 

 

Πρόσθετη πληροφόρηση:

 • Για να λάβετε την πλήρη μελέτη, παρακαλούμε επισκεφθείτε το: http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/IT-Consumption_PoV/.
 • Για να δείτε τα στοιχεία της έρευνας ανά γεωγραφική περιοχή, παρακαλούμε επισκεφθείτε το: http://share.cisco.com/brightfuture/.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της Cisco στο cloud παρακαλούμε επισκεφθείτε το: http://www.cisco.com/go/cloudstrategy.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Intel στο cloudcomputing, παρακαλούμε επισκεφθείτε το: http://www.intel.com/cloud.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Internet of Everything, παρακαλούμε επισκεφθείτε το: http://www.internetofeverything.com.