<.

11. Όπως ίσχυε τον Αύγουστο, 2014: Υπολογισμένα Gb/Watt για 2@ Intel Ethernet CNA X520-DA2 Dual-port Twinax Typical Power 11.6W 2: 1@ Intel Ethernet CNA X710-DA4 Quad-port Twinax Typical Power 3.4W για αύξηση της τάξεως 222% σε Gb/Watt (Typical).