Η σουίτα της ScriptLogic Inc διασφαλίζει την εφαρμογή των πολιτικών ασφάλειας που χαράσσουν οι επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας μια σειρά από εξειδικευμένα εργαλεία.

Η πληροφορία είναι παντοδύναμη και συνεπώς η ανάγκη χάραξης στρατηγικής ασφάλειας των δεδομένων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα για κάθε επιχείρηση. Δεν αρκεί όμως μόνο η χάραξη και υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας. Το ζητούμενο για κάθε επιχείρηση είναι να μπορεί να διασφαλίζει την εφαρμογή των πολιτικών ασφάλειας που έχει θεσπίσει.

Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται να καλύψει η σουίτα εξειδικευμένων εργαλείων της ScriptLogic Inc. Η σουίτα αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαλεία: File System Auditor, Security Explorer & Enterprise Security Reporter.

Το File System AuditorT αποτελεί κορυφαία λύση ελέγχου της χρήσης των αρχείων και των φακέλων που αποθηκεύουμε σε υπολογιστές, προστατεύοντας έτσι τα πολύτιμα δεδομένα μιας επιχείρησης και επαυξάνοντας τις δυνατότητες άσκησης εσωτερικού ελέγχου, αλλά και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια. Πρόκειται για μία έξυπνη λύση που βοηθά στο μέγιστο τους διαχειριστές να καταγράφουν μέσα από ένα κεντρικό σύστημα όλες τις κινήσεις που γίνονται πάνω σε Windows File Servers, ελέγχοντας την πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους μέσω αναφορών. Η εξασφάλιση των ευαίσθητων στοιχείων επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας μιας ασφαλούς διαδρομής ελέγχου σχετικά με τη δραστηριότητα που καταγράφεται στα αρχεία, αλλά και την ενημέρωση του διαχειριστή μέσω ειδικών alerts για ασυνήθιστες ή μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες, προσβάσεις ή χρήσεις των αρχείων δεδομένων. Μερικές από τις βασικές δυνατότητες του File System Auditor είναι οι ακόλουθες:

  • File Share Auditing: Μέσω της λειτουργίας αυτής, ελέγχονται όλα τα συμβάντα (events) που αφορούν σε πρόσβαση των κοινόχρηστων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που αφορούν στη δημιουργία αρχείων κοινής χρήσεως, αλλά και μεταβολές τροποποιήσεις αναφορικά με την ασφάλεια.
  • Audit Workstation Name and IP Αddress: Πρόκειται για λειτουργία που αφορά στον έλεγχο του ονόματος των σταθμών εργασίας, καθώς και της διεύθυνσης IP των χρηστών.
  • Automatic Purging of Old Audit Data: Επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο και συντήρηση των αρχείων αποθήκευσης με βάση την ημερομηνία. Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει πλέον ένα αυτοματοποιημένο πλάνο δημιουργίας/συντήρησης των αρχείων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αρχειοθέτησης των παλαιών δεδομένων και της αφαίρεσής τους από τη βάση δεδομένων.

Το Security Explorer αποτελεί λύση διαχείρισης της ασφάλειας όλων των file servers και των workstations, services & tasks, ομάδων χρηστών, SharePoint, SQL και Exchange servers. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του Security Explorer είναι:

  • Όλα σε 1 κονσόλα: Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης ρυθμίσεων ασφαλείας σε NTFS volumes, file shares, registry keys και εκτυπωτές.
  • Ανάκτηση: Δυνατότητα backup & restore των δικαιωμάτων πρόσβασης.
  • Χρήση σε “Migrations”: Αυτοματοποιεί τη διαδικασία του migration των δικαιωμάτων.

Το Enterprise Security Reporter T αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για έλεγχο, ανάλυση, καταγραφή και δημιουργία αναφορών σχετικών με τα δικαιώματα ασφάλειας/πρόσβασης των χρηστών σε file servers, folders και shares, καθώς και βασικών πληροφοριών του Active Directory. Παρέχει τη δυνατότητα στους administrators να αναλύουν και παρουσιάζουν μέσω των παραγόμενων reports την ασφάλεια των αρχείων των file servers, τα group memberships, τα permissions, καθώς και όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας του δικτύου, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την εσωτερική εταιρική πολιτική αλλά και με το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει ο κάθε κλάδος. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του Enterprise Security Reporter είναι:

  • Ποιος έχει πρόσβαση, πού: Συλλέγει όλες τις πληροφορίες ασφάλειας των Windows Servers και του Active Directory και τις αποθηκεύει σε δική του βάση δεδομένων, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες για ανάλυση και παραγωγή αναφορών.
  • 180+ έτοιμες αναφορές: Διαθέτει πάνω από 180 ενσωματωμένες, έτοιμες αναφορές και δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον αναφορών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.
  • . Αναφορές σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας: Διαθέτει έτοιμες αναφορές σχεδιασμένες με τα απαιτούμενα πρότυπα των κανόνων συμμόρφωσης που ορίζουν τα πρότυπα ασφάλειας HIPAA, SOX, PCI.

Orthology
Λ. Μεσογείων 401, 15343 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: +30 210 6080091
Fax: +30 210 6080092
url: www.orthology.gr