Η ταχεία επέκταση και διείσδυση του Internet of Things (IoT) σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, έφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών καθώς και στην καθημερινότητα όλων μας. Ταυτόχρονα το IoT αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του ταχύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού που βιώνουμε.

IDEAL Technology

www.idealtech.gr

 

 

 

Νέες συσκευές τύπου IoT αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία με εκπληκτικό ρυθμό, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο ημερησίως, παράγοντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων που αποθηκεύονται, αναλύονται και μεταδίδονται σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο παγκόσμιο δίκτυο. Αυτός ο θησαυρός δεδομένων τροφοδοτεί πλατφόρμες και συστήματα με πληροφορίες και «νοημοσύνη», επηρεάζοντας σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Σημειώνεται, πως μέχρι το 2025 υπολογίζεται να υπάρχουν σε λειτουργία 41.6 δις συσκευές IoT ανά τον κόσμο, παράγοντας δεδομένα της τάξης των 79.4 zettabytes (ZB).

Η εκθετική αύξηση του IoT έχει δημιουργήσει ανησυχίες για την ασφάλειά του και κατ’ επέκταση την ασφάλεια των οργανισμών και των φυσικών προσώπων. Ταυτόχρονα έχουμε γίνει μάρτυρες μίας ταχείας ανάπτυξης κυβερνοεγκληματιών, που εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες των εν λόγω συσκευών.

Για την ασφαλή αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας διευρυμένης επιφάνειας επιθέσεων που έχει δημιουργηθεί από την επέκταση του IoT, είναι ζωτικής σημασίας η υιοθέτηση μιας συντονισμένης και ολοκληρωμένης στρατηγικής βασισμένη στις αρχές του μοντέλου Zero-Trust, παρέχοντας δυνατότητες:

 • Ορατότητας: Μέσω της ορατότητας στο δίκτυο, οι λύσεις ασφάλειας επιτρέπουν την αναγνώριση και κατανόηση των IoT συσκευών, δημιουργώντας ταυτόχρονα προφίλ βάσει ρίσκου για κάθε συσκευή.
 • Κατάτμησης: Κατανοώντας την επιφάνεια επίθεσης, οι συσκευές IoT μπορούν να ταξινομηθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο σε ομάδες, βάσει ρίσκου, προσδιορίζοντας τον τρόπο σύνδεσης και το σημείο πρόσβασης στο δίκτυο.
 • Προστασίας: Η τοποθέτηση των IoT συσκευών σε ομάδες βάσει ρίσκου, επιτρέπει την παρακολούθηση και εφαρμογή διακριτών πολιτικών ασφάλειας με βάση τη δραστηριότητα των συσκευών σε κάθε άκρο.

Η Fortinet, μέσω του Fortinet Security Fabric παρέχει μια μοναδική συγκλίνουσα πλατφόρμα IT/OT/IoT/5G κυβερνοασφάλειας με δυνατότητες:

 • Ευρείας ανάπτυξης σε κάθε άκρο, παρέχοντας ορατότητα και προστασία ολόκληρης της ψηφιακής επιφάνειας επίθεσης.
 • Ενοποίησης σε βάθος των συστημάτων που αποτελούν μέρος της πλατφόρμας, θέτοντάς σε λειτουργία ένα ενιαίο σύστημα κυβερνοασφάλειας.
 • Πρόβλεψης και αυτοματοποιημένης απόκρισης, δύο μεταβλητές οι οποίες θεωρούνται το «κλειδί» ιας επιτυχημένης στρατηγικής κυβερνοασφάλειας.

Οι δυνατότητες αυτές προσφέρονται από τις πλήρως ενοποιημένες λύσεις της Fortinet, οι οποίες τροφοδοτούνται συνεχώς από τα FortiGuard Labs.

 • FortiNAC παρέχει ορατότητα, έλεγχο και αυτοματοποιημένη απόκριση σε περίπτωση συμβάντος, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές ενός οργανισμού σε έναν κόσμο που αποτελείται από IoT συσκευές.
 • FortiDeceptor αποτελεί μία προηγμένη λύση «εξαπάτησης» (deception) προς τους επιτιθέμενους, δημιουργώντας «παγίδες» (decoys) εντός των κρίσιμων δικτύων IT/OT/IoT με σκοπό να οδηγηθούν σε αυτές και να αποκαλυφθούν οι κυβερνοεγκληματίες.
 • FortiEDR προσφέρει δυνατότητες αναγνώρισης, εμπλουτισμού μέσω πληροφοριών και ελέγχου συσκευών IoT βάσει πολιτικών, προστατεύοντας τους οργανισμούς από κυβερνοαπειλές νέου τύπου.
 • FortiNDR μειώνει δραστικά το χρόνο εντοπισμού ανωμαλιών στο δίκτυο και κακόβουλου περιεχομένου, μέσω τεχνολογίας DeepNeural Network, μετριάζοντας την έκθεση του οργανισμού σε κίνδυνο από παραβιασμένες IoT συσκευές.
 • FortiSIEM συνδυάζει την ορατότητα, τη συσχέτιση συμβάντων, την αυτοματοποιημένη απόκριση και την αποκατάσταση σε μία ενιαία επεκτάσιμη λύση, παρέχοντας συνολική εποπτεία και προστασία των IT/OT/IoT συσκευών και εφαρμογών.
 • FortiGuard Security Services προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ασφάλειας, παρέχοντας προστασία σε όλο τον κύκλο ζωής και την επιφάνεια επίθεσης, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες προστασίας των IoT συσκευών στο LAN Edge.

Η ενοποιημένη πλατφόρμα ασφάλειας της Fortinet σε συνδυασμό με το διευρυμένο οικοσύστημα, έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει την εκτεταμένη ψηφιακή επιφάνεια επιθέσεων,  παρέχοντας ευρεία και ενοποιημένη ασφάλεια για κάθε οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  όλα τα προϊόντα και τις λύσεις της Fortinet, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την IDEAL Technology, επίσημο διανομέα Fortinet σε Ελλάδα και Κύπρο: IDEAL Technology I 35 + Years of Value-Added Distribution-www.idealtech.gr – T: (+30) 210 51 93 800 – Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα – security@ideal.gr