Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ανέθεσε στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια  (ENISA) να προετοιμάσει το σύστημα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για τα δίκτυα 5G, το οποίο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις τεχνικές αδυναμίες των δικτύων και θα ενισχύσει περαιτέρω την κυβερνοασφάλειά τους.

Η πιστοποίηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες —επί του παρόντος, ωστόσο, υπάρχουν διάφορα συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας στην Ευρώπη για προϊόντα πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G. Ένα ενιαίο κοινό σύστημα πιστοποίησης θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές τους και τους πελάτες στην κατανόηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G. Η πιστοποίηση σε επίπεδο ΕΕ, σε συνδυασμό με άλλα είδη μέτρων που περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για το 5G, στηρίζει τις προσπάθειές μας για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας του 5G και τη διόρθωση των τεχνικών αδυναμιών. Γι’ αυτό είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των μέτρων της εργαλειοθήκης.»

Ο Juhan Lepassaar, εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, ENISA δήλωσε: «Η πιστοποίηση των δικτύων 5G αναδεικνύεται ως το επόμενο λογικό βήμα στη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία. Η νέα πρωτοβουλία βασίζεται στις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί για τον μετριασμό των κινδύνων κυβερνοασφάλειας της τεχνολογίας 5G.» Το αίτημα για την ανάπτυξη του συστήματος είναι σύμφωνο με την πράξη για την κυβερνοασφάλεια η οποία θεσπίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας και ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει σύντομα το πρώτο κυλιόμενο πρόγραμμα της Ένωσης για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ENISA.