Στον κόσμο της ψηφιακής διαχείρισης που διαμορφώνει το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο, η ένταξη της τεχνολογίας στον πυρήνα των κοινωνικών και επαγγελματικών διεργασιών αποτελεί πλέον μια αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα.

του Χάρη Μπακολουκά
Γενικού Διευθυντή της AXIA CERT

WWW.AXIACERT.COM

Στην εποχή που η διαδικτυακή παρουσία έχει καθιερωθεί ως απαραίτητο χαρακτηριστικό για κάθε επιτυχημένο οργανισμό, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων, και η επικείμενη εφαρμογή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης ενσαρκώνουν την ουσία της καινοτομίας και της διαρκούς προσαρμογής. Η εξελιγμένη ψηφιακή στρατηγική αποτελεί το κλειδί για την εδραίωση στον παγκοσμιοποιημένο οικονομικό ιστό, καθιστώντας την αποτελεσματική παρουσία στο διαδίκτυο έναν ζωτικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την επιτυχία.

Κυβερνοχώρος & Ψηφιακή Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις

Ο κυβερνοχώρος, ένας άυλος αλλά παντοδύναμος διάδρομος πληροφοριών, έχει καταστεί ένας από τους πιο κρίσιμους χώρους για την κοινωνική συνοχή και την επαγγελματική επιτυχία. Πέρα από μια απλή διαδρομή για την ανταλλαγή δεδομένων, ο κυβερνοχώρος αντιπροσωπεύει την πλατφόρμα όπου οικοδομούνται σχέσεις, δημιουργούνται ευκαιρίες και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις.

Η ψηφιακή τεχνολογία ενσαρκώνει τον πυρήνα της σύγχρονης επιχειρηματικής διαδικασίας, διαδραματίζοντας έναν διεισδυτικό ρόλο που ξεπερνά την απλή παρουσία στο διαδίκτυο. Τα κοινωνικά δίκτυα και οι εφαρμογές λειτουργούν ως ψηφιακές προεκτάσεις των φυσικών γραφείων και των εμπορικών καταστημάτων. Από την αυτοματοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών μέχρι την εκλογίκευση της ανάλυσης δεδομένων, η ψηφιακή τεχνολογία έχει μετατρέψει τις επιχειρησιακές στρατηγικές και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνοχώρος δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα, αλλά ένας ζωντανός κόσμος όπου η δυναμική της ανθρώπινης ενέργειας και της τεχνολογικής καινοτομίας συναντώνται και συνυφαίνονται.

Κυβερνοασφάλεια-Πλεονεκτήματα & Ρίσκα-Κυβερνοεπιθέσεις

Η κυβερνοασφάλεια έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα για την ασφάλεια και την ακεραιότητα της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής είναι πρωτοφανή, προσφέροντας απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες, ευκολία στην επικοινωνία, βελτίωση της αποδοτικότητας και προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες αγορές, πρωτοφανείς δυνατότητες για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Παρόλα αυτά, τα ρίσκα είναι σημαντικά και ποικίλα, με τις κυβερνοεπιθέσεις να αναδεικνύονται σε μια από τις πιο επικίνδυνες απειλές.

Οι Κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να λάβουν πολυάριθμες μορφές, καθεμία με τη δική της μοναδική σκοπιμότητα και τεχνικές. Από την φαινομενικά αβλαβή απόπειρα phishing  κλοπή δεδομένων, μέχρι την εξελιγμένη κατασκοπεία APT (Advanced Persistent Threat) και τις επιθέσεις ransomware που κρυπτογραφούν κρίσιμα δεδομένα, κάθε μορφή επίθεσης επιδιώκει είτε άμεσο οικονομικό κέρδος, είτε μακροπρόθεσμη διείσδυση και παρακολούθηση, πολιτική διαμάχη ή ακόμη και κρατική επίθεση. 

Ανάπτυξη Άμυνας-Στρατηγικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων

Η προστασία από αυτές τις απειλές απαιτεί μια συνεχή επαγρύπνηση και επένδυση σε προηγμένα συστήματα κυβερνοασφάλειας, καθώς και μια στρατηγική που ενσωματώνει την πρόληψη, ανίχνευση και απόκριση σε επιθέσεις, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα των ψηφιακών πόρων και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Αυτό συμπληρώνεται από θεσμικά μέτρα εποπτείας, που υιοθετούνται από κράτη και ενώσεις κρατών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ίδρυση Οργανισμών και Ανεξάρτητων Αρχών, τονίζοντας την παγκόσμια ανάγκη για ασφαλή κυβερνοχώρο. Η Κυβερνοασφάλεια είναι πλέον προτεραιότητα για όλους τους οργανισμούς και η σημασία της ανάπτυξης άμυνας ενάντια σε αυτές τις απειλές είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Στρατηγικές πρόληψης περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε ασφαλείς πρακτικές, την υιοθέτηση πολυεπίπεδης προστασίας με τη χρήση τεχνολογιών ανίχνευσης εισβολών και την εγκατάσταση ανθεκτικών συστημάτων αποκρίσεων σε περιστατικά. Επιπλέον, η συνεχής αξιολόγηση και αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, καθώς και η κατασκευή ενός αξιόπιστου σχεδίου ανάκαμψης μετά από περιστατικά, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας σε περίπτωση επιθέσεων. Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι μόνο ένα τεχνικό ζήτημα αλλά μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνων που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και προσαρμογή στο δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Κυβερνοασφάλεια & Πιστοποίηση

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και η πιστοποίηση μέσω αναγνωρισμένων προτύπων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κυβερνοασφάλειας.

Πλαίσια όπως η Σειρά Προτύπων ISO/IEC 27000, παρέχουν μια σειρά από προδιαγραφές για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, προσφέροντας μια συστηματική προσέγγιση στην ασφάλιση της εμπιστοσύνης των πληροφοριών. Τα πρότυπα όπως το NIST Cybersecurity Framework και το CIS Controls παρέχουν επίσης οδηγίες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, από την υποδομή έως τις εφαρμογές και τα δεδομένα.

Η συμμόρφωση με τέτοια πρότυπα καθιστά έναν οργανισμό αξιόπιστο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και βοηθά στην πρόληψη δυσμενών κυβερνοσυμβάντων και στη διασφάλιση της προστασίας των πελατών της. Η ανάπτυξη και η συνεχής ενημέρωση των στρατηγικών ασφάλειας, με βάση αυτά τα πρότυπα, είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας του οργανισμού ενάντια στην εξελισσόμενη φύση των κυβερνοαπειλών.

Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι οργανισμοί θα πρέπει να εξετάσουν την πιστοποίηση σε μια σειρά από κρίσιμα πρότυπα ISO και να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

ISO/IEC 27001: Είναι το κύριο πρότυπο στη σειρά και ορίζει τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση και την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS), παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας. Περιλαμβάνει απαιτήσεις για την εκτίμηση και την επεξεργασία κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών

ISO/IEC 27002: Περιλαμβάνει οδηγίες και τις καλύτερες πρακτικές για την εφαρμογή ελέγχων ασφάλειας, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέσα σε ένα ISMS βασισμένο στο ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27005: Περιγράφει τις μεθοδολογίες για τη διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών.

ISO/IEC 27017: Παρέχει οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών για υπηρεσίες cloud.

ISO/IEC 27018: Είναι ένας κώδικας πρακτικής για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο περιβάλλον του cloud.

ISO/IEC 27032: Είναι οδηγός για την κυβερνοασφάλεια και την ασφαλή διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων μορφών ψηφιακής λειτουργίας.

ISO/IEC 27701: Παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου (PIMS), συμπληρωματικά του ISO/IEC 27001 και 27002, εστιάζοντας στην προστασία του απορρήτου.

ISO/IEC 27799: Παρέχει οδηγίες για την ασφάλεια των πληροφοριών στον τομέα της υγείας, εστιάζοντας στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων υγείας.

(GDPR) Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων: Αποτελεί το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελευθερία κυκλοφορίας αυτών των δεδομένων. Η συμμόρφωση με το GDPR είναι απαραίτητη για όλες τις εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εντός της Ε.Ε..

Επιπροσθέτως, τα παρακάτω πρότυπα ενισχύουν την ανθεκτικότητα:

ISO/IEC 22301: Αφορά στη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας ενός οργανισμού, εστιάζοντας στη διασφάλιση ότι ο οργανισμός θα μπορεί να διατηρήσει τις λειτουργίες του, μετά από μια διαταραχή.

ISO 9001: Είναι το πιο γνωστό πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS), το οποίο βοηθά τις εταιρείες να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους λαμβάνουν συνεπώς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η εφαρμογή αυτών των προτύπων αποτελεί ένα ισχυρό δείκτη της δέσμευσης μιας επιχείρησης προς την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στις ψηφιακές της λειτουργίες.

Λίγα λόγια για την AXIA CERT

Η AXIA CERT είναι Φορέας Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, με έδρα την Κύπρο. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2019, παρέχοντας Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης σε σειρά δημοφιλών Προτύπων ISO, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 2.000 Συστήματα Διαχείρισης σε οργανισμούς, στους τομείς της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Η AXIA CERT παρέχει άμεσα και αποτελεσματικά, διαπιστευμένα Πιστοποιητικά δίνοντας προστιθέμενη ΑΞΙΑ και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των Οργανισμών και επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Η AXIA CERT δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και των Η.Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 2102581458 και στο email: contact@axiacert.com