Νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση των δεδομένων προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όγκος των δεδομένων, που παράγουν δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες αυξάνεται συνεχώς και αναμένεται να πενταπλασιαστεί μεταξύ 2018 και 2025.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των συνεχώς αυξανόμενων data, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση των δεδομένων. Ο νέος Κανονισμός θα διευκολύνει την κοινή χρήση των δεδομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε. και μεταξύ τομέων.

Ο νέος κανονισμός, που εισηγείται η Επιτροπή, θα δημιουργήσει τη βάση για έναν νέο ευρωπαϊκό τρόπο διακυβέρνησης των δεδομένων, ο οποίος θα συνάδει με τις αρχές της Ε.Ε. Αρχές, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ), η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες ανταγωνισμού.

Προσφέρει δε ένα εναλλακτικό μοντέλο ως προς τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών. Οι τελευταίες μπορούν να αποκτήσουν μεγάλο βαθμό δύναμης στην αγορά λόγω των επιχειρηματικών μοντέλων τους, που συνεπάγονται τον έλεγχο μεγάλου όγκου δεδομένων.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των δεδομένων και θα προετοιμάσουν το έδαφος για τομεακούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων προς όφελος της κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στη στρατηγική δεδομένων της Επιτροπής έχουν προταθεί εννέα τέτοιοι χώροι δεδομένων, που καλύπτουν ένα φάσμα από τη βιομηχανία έως την ενέργεια και από την υγεία έως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Διαμεσολαβητές δεδομένων

Αυτή η νέα προσέγγιση προτείνει ένα μοντέλο, που βασίζεται στην ουδετερότητα και τη διαφάνεια των διαμεσολαβητών δεδομένων, οι οποίοι είναι οι διοργανωτές κοινοχρησίας ή συγκέντρωσης δεδομένων, με σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης. Για να διασφαλιστεί η ουδετερότητα, ο διαμεσολαβητής κοινοχρησίας δεδομένων δεν μπορεί να συναλλάσσεται όσον αφορά τα δεδομένα για δικό του λογαριασμό (πωλώντας τα σε άλλη εταιρεία ή χρησιμοποιώντας τα για την ανάπτυξη του δικού του προϊόντος).

Ο κανονισμός περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την αύξηση της εμπιστοσύνης στην κοινοχρησία δεδομένων, δεδομένου ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί επί του παρόντος μείζον εμπόδιο και έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό κόστος. Επίσης, προβλέπει νέους κανόνες για την ουδετερότητα που θα επιτρέπουν στους καινοτόμους διαμεσολαβητές δεδομένων να λειτουργούν ως αξιόπιστοι διοργανωτές της κοινοχρησίας δεδομένων.

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει και μέτρα για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης ορισμένων δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα. Για παράδειγμα, η περαιτέρω χρησιμοποίηση των δεδομένων υγείας θα μπορούσε να προωθήσει την έρευνα για την εξεύρεση θεραπειών για σπάνιες ή χρόνιες ασθένειες.

Το μέλλον

Ο νέος κανονισμός αποτελεί το πρώτο στάδιο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής δεδομένων. Το 2021 αναμένεται να ακολουθήσουν πιο εξειδικευμένες προτάσεις σχετικά με τους χώρους δεδομένων. Οι προτάσεις αυτές θα συμπληρωθούν από μια νομοθετική πράξη περί δεδομένων για την προώθηση της κοινοχρησίας μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων.