Σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγετικούς ρόλους, η κάλυψη της ανάγκης και του ρόλου του υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών είναι μια αρκετά πρόσφατη εξέλιξη σε πολλούς οργανισμούς.

 

 

Παναγιώτης Καλαντζής
Cyber Security & Data Privacy Expert

 

 

Αν και πολλοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι η σχετική τάση ενίσχυσης του ρόλου του υπεύθυνου ασφάλειας πληροφοριών άρχισε να εμφανίζεται πριν από 15 χρόνια, είναι εμφανές ότι η τάση αυτή έχει κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω τόσο των αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια των οργανισμών έναντι των σύγχρονων απειλών του κυβερνοχώρου, όσο και των αυξανόμενων δημοσιευμάτων αναφορικά με παραβιάσεις δεδομένων.

Η ανοδική αυτή τάση συνοδεύεται από διαρκή προβληματισμό ανάμεσα στα στελέχη των οργανισμών πάνω σε δύο κύρια θέματα. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την αποδοτικότερη «τοποθέτηση» του υπεύθυνου ασφάλειας στο οργανόγραμμα των οργανισμών χωρίς να υπάρχει μονοδιάστατη απάντηση, αφού αυτή εξαρτάται από την φύση και το μέγεθος του οργανισμού, την πολυπλοκότητά του, την αγορά που αυτός δραστηριοποιείται, την ωριμότητά του σε θέματα διακυβέρνησης και ασφάλειας πληροφοριών, και πλήθος άλλων παραγόντων. Εξάλλου, ο ρόλος του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών δεν νοείται αποκομμένος από τον υπόλοιπο οργανισμό, και η οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα απαιτεί την ευθυγράμμιση της στρατηγικής Ασφάλειας Πληροφοριών με τη συνολική στρατηγική του οργανισμού, με τις προτεραιότητες των άλλων ενδιαφερομένων, τις επιχειρησιακές προτεραιότητες και τους προϋπολογιστικούς περιορισμούς.

Το δεύτερο θέμα, έχει να κάνει τόσο με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών για να ανταπεξέλθει αποδοτικά στον απαιτητικό ρόλο, όσο και τις προκλήσεις που αυτός δύναται να αντιμετωπίσει καθημερινά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και αφορούν πάντα στην εξισορρόπηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών με τις τακτικές πτυχές της καθημερινής λειτουργίας.

Η πολυμαθής φύση του υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών

Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αποδοτικά στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου του, θα πρέπει να έχει ένα μεγάλο εύρος πολυμάθειας σε διάφορους τομείς, ενώ είναι απαραίτητο να έχει αναλυτικές δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων με χρήση συνθετικών οργάνων γνώσης και ηγετικό τρόπο σκέψης.

Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών θα πρέπει όχι μόνο να έχει συνειδητοποιήσει ότι οι κυβερνοαπειλές και οι σχετικές επιθέσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά και ορμώμενος από το γεγονός αυτό να είναι σε θέση να αναπτύξει μια στρατηγική που θα έχει ως αποτέλεσμα την ισχυρή και ενεργή άμυνα ενάντια στις εισβολές. Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος ηγέτης, πρέπει να υιοθετήσει μια οραματιστική προσέγγιση που οδηγεί στην κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης και των απειλών που μπορεί να προκύψουν εναντίον της από την σκοπιά του επιτιθέμενου, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει αποδοτικούς μηχανισμούς άμυνας.

Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του οργανισμού. Δεν είναι αρκετό να διαχειρίζεται θεωρητικά τις απειλές που μπορεί να οδηγήσουν σε δυνητικές επιθέσεις και να σχεδιάζει τη μείωση των σχετικών ρίσκων. Παρότι η παράμετρος αυτή είναι σημαντική, ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει επίσης να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό συστημάτων, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στις αγορές και προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Κάθε μια από τις ανωτέρω πτυχές είναι σημαντική, αλλά η επιτυχία δεν είναι επ’ ουδενί εξασφαλισμένη χωρίς την αποτελεσματική επικοινωνία. Ο σημαντικότερος τύπος επικοινωνίας που θα πρέπει να κατέχει ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στον οργανισμό. Αυτό επιτρέπει στον υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών  να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την επιχείρηση, να μάθει για εξωτερικές και εσωτερικές απειλές και να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού. Ένας υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών που επικοινωνεί αποτελεσματικά τα σχέδιά του και τις γνώσεις του μπορεί να γίνει ένας καθοριστικός παράγοντας για την προστασία του οργανισμού από κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της.

Εξάλλου, η ταχεία εξέλιξη των σύγχρονων απειλών απαιτεί από τους υπεύθυνους Ασφάλειας Πληροφοριών να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις παραδοσιακές γνώσεις τους. Σε αυτή τη νέα εποχή των γνωσιακών συστημάτων (cognitive systems), της τεχνικής νοημοσύνης, των συνδεδεμένων συσκευών και των εσωτερικών απειλών, ένας ηγετικός, επικοινωνιακός, με ολιστική οπτική και οραματιστής υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι πιο πολύτιμος από ποτέ. Δεδομένης της ταχείας επέκτασης και της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των απειλών και των τακτικών του κυβερνοεγκλήματος, ο ρόλος του υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών άλλαξε από εκείνη ενός διαχειριστή υπηρεσιών ασφαλείας, σε έναν υπεύθυνο για ολόκληρο τον οργανισμό, μια ηγετική θέση που απαιτεί οργανωμένη σκέψη και συγκέντρωση με γνώμονα τις λεπτομέρειες σε συνεχή βάση.

Μπορεί να φαίνεται προφανές ότι η ηθική της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της επιχείρησης από επιθέσεις, αλλά οι υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να γνωρίζουν συνεχώς τις ενέργειές τους και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ασφάλεια των συστημάτων τους.

Η Ιδιωτικότητα σχετίζεται στενά με την Ασφάλεια και επηρεάζει τόσο τα άτομα όσο και τον Οργανισμό. Καθώς τα συστήματα πληροφορικής και οι όγκοι των δεδομένων που επεξεργάζονται μεγαλώνουν, τα προσωπικά δεδομένα αναπόφευκτα γίνονται μέρος των βάσεων δεδομένων του οργανισμού. Οι ιδιαιτερότητες σχετικά με το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων (PII) σε σχέση με τον βαθμό και την μέθοδο ανωνυμοποίησης πρέπει να είναι μια διαρκής συζήτηση που διεξάγεται από τον υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών. Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ηθικές παραμέτρους σε κάθε κρίση και σε κάθε απόφαση, γιατί ενώ δεν είναι εφικτός ο έλεγχος κάθε χρήστη και κάθε ενέργειας, οι πολιτικές ασφάλειας και οι εφαρμογές τους στείλουν ένα μήνυμα και έχουν πραγματικές συνέπειες.

Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών βασίζεται πρωτίστως στην τεχνολογία, αλλά η επιτυχία εξαρτάται πολλαπλά από τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πιο επίμονες απειλές βασίζονται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι περισσότεροι υπάλληλοι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως απειλές για την ασφάλεια πληροφοριών, αλλά οι ενέργειές τους και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τις υποδομές του οργανισμού μπορούν να ανοίξουν την πόρτα σε κυβερνοεπιθέσεις. Είναι κρίσιμο για τους υπεύθυνους Ασφάλειας Πληροφοριών να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους, και να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι αποσκοπούν στην προστασία του οργανισμού και όχι στην παρενόχληση της δραστηριότητας των υπαλλήλων και εν τέλει της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Επιπρόσθετα, παρότι μεθοδολογίες και εργαλεία προστασίας όπως η προστασία των τερματικών συσκευών, η κρυπτογράφηση, η αποτροπή διαρροών, η λήψη αντιγράφων ασφάλειας και άλλων μηχανισμών προστασίας ισχύουν για το σύνολο των οργανισμών, κάθε επιχείρηση λειτουργεί διαφορετικά και αυτές οι διαφορές μπορούν να σημαίνουν τεράστιες αποκλίσεις στις απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών. Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει σε επικοινωνία με τα ανώτερα στελέχη, να ανακαλύψει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του οργανισμού, ώστε να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και τα ευαίσθητα δεδομένα καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό.

Συνοψίζοντας, ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι συνήθως επικοινωνιακός χαρακτήρας με ισχυρές αναλυτικές ικανότητες. Πρέπει να είναι σε θέση να σκεφτεί δημιουργικά, να εφαρμόσει συστηματικά ελέγχους ασφάλειας και να αξιολογήσει τις πιο επικίνδυνες απειλές. Πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει στον οργανισμό την μεγάλη εικόνα από τις πιο πρόσφατες απειλές σε πλήθος βιομηχανιών. Ως εμπειρογνώμονας, ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να στοχεύει στη συνεχή εκμάθηση και βελτίωση. Πρέπει να είναι επίσης παίκτες ομάδων και να είναι σε θέση να χτίσουν ομάδες για να λύσουν τα προβλήματα και να επιτύχουν συνεργατικές νίκες.

Τέλος, ο  υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να έχει ολιστική άποψη για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, να μιλά τη γλώσσα του κινδύνου, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Πρέπει να είναι σε θέση να μιλήσει με όρους που αντηχούν και γίνονται κατανοητοί από τα ανώτερα στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, να μπορούν να προσαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών περιβαλλόντων και πολιτισμών για να διατυπώνουν ζητήματα τόσο στο τεχνικό όσο και στο μη τεχνικό κοινό και να επηρεάζουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τους κινδύνους.

Οι προκλήσεις ενός υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών και η αντιμετώπισή τους

Ένας επιτυχημένος υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι πρωτίστως ηγέτης, οργανωτής και επικοινωνιακός, όχι τεχνολόγος. Η πραγματική πρόκληση έγκειται πάντοτε στην εξισορρόπηση των στρατηγικών μακροπρόθεσμων απόψεων με τις τακτικές πτυχές της καθημερινής λειτουργίας: Είναι αναπόφευκτο ότι ένα μεγάλο τμήμα του χρόνου εργασίας του υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών δαπανάται για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά τους να σχεδιάσουν και να φέρουν εις πέρας θέματα στρατηγικής.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ένας υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η δημιουργία ενός συναρπαστικού οράματος και η αποτελεσματική επικοινωνία του σε συναδέλφους σε όλα τα τμήματα του οργανισμού.

Αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης

Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και η κατανόηση των αλληλοεξαρτήσεων των διαφόρων ομάδων και τμημάτων στον οργανισμό. Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια σε ολόκληρο τον οργανισμό και χρειάζεται προσοχή και εμπειρία για την κατανόηση στόχων και εργαλείων κάθε ομάδας. Κάτι τόσο απλό όσο μια έρευνα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης αίσθησης του οργανισμού και παρέχει μια βασική αναφορά για τη μέτρηση της επιτυχίας εμπλοκής του υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών.

Πριν τον σχεδιασμό των μέτρων που θα βελτιώσουν το επίπεδο ασφάλειας του οργανισμού, ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να είναι βέβαιος ότι γνωρίζει ακριβώς το περιβάλλον στο οποίο κινείται. Μια συχνά συνιστώμενη προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών, είναι η απογραφή των υπηρεσιών και των συστημάτων ασφαλείας που υπάρχουν επί του παρόντος και η διαπίστωση της ύπαρξης μετρήσεων για τη μέτρηση της απόδοσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα είναι σημαντικές:

 • Ποιες πρωτοβουλίες ασφάλειας έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια;
 • Μπορεί να αξιοποιηθεί υπάρχουσα γνώση;
 • Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες;
 • Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα;
 • Έχει βιώσει ο οργανισμός οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση ή παραβιάσεις δεδομένων; Εάν ναι, πώς έχει αντιμετωπιστεί αυτό;

Όσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγετε σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι η αντιμετώπιση προκλήσεων και η πρόταση βιώσιμων λύσεων.

Καθορισμός επίπεδου ασφάλειας

Επόμενο βήμα αποτελεί ο καθορισμός του επίπεδου ασφάλειας του οργανισμού. Καθώς οι σύγχρονες απειλές εξελίσσονται, το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο ασφάλειας του οργανισμού. Είναι κρίσιμη όχι μόνο η ορθή αξιολόγηση του επίπεδου ασφάλειας, αλλά τόσο και η ορθή παρακολούθησή του, όσο και η διαρκής βελτίωσή του.

Η αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας μπορεί να βοηθήσει:

 • Στην αξιολόγηση της ωριμότητας της ασφάλειας πληροφοριών στον οργανισμό
 • Στον προσδιορισμό των κενών και στον καθορισμό των προτάσεων για την εξάλειψή τους
 • Στην πλήρωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης και των κανονιστικών απαιτήσεων
 • Στην ευθυγράμμιση επιχειρηματικών στόχων με τις στρατηγικές ασφαλείας
 • Στην επίτευξη επιτυχών επενδύσεων

Χτίσιμο της κατάλληλης ομάδας

Η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας είναι μια καλή ομάδα. Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών, όχι μόνο θα πρέπει να λάβει υπόψη του μια ποικιλία διαφορετικών τμημάτων αλλά θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές του πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από μια ικανή, καθοδηγούμενη και παθιασμένη ομάδα που βασίζεται σε δέσμευση, λογοδοσία και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Πριν ξεκινήσει η υλοποίηση της στρατηγικής, είναι απαραίτητη η εμπλοκή του υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών με όλους τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια η αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων στην ομάδα, με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των σχεδίων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να προσδιοριστούν οι ρόλοι που λείπουν και να βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι είτε μέσα είτε έξω από τον οργανισμό. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης της ομάδας, πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες συμμετοχής, οι στόχοι, οι βασικοί δείκτες απόδοσης και οι ευκαιρίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο. Ένα πλάνο που συμφωνείται αμοιβαία θα βοηθήσει στην καθοδήγηση των προσπαθειών της ομάδας, θα δώσει κίνητρα για την ανάπτυξη των ρόλων και θα αποφύγει την απώλεια κορυφαίων ταλέντων στον ανταγωνισμό.

Οι ειδικευμένοι επαγγελματίες ασφαλείας είναι ένα σπάνιος πόρος και οι επιτυχημένοι υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα παράσχουν αρκετά κίνητρα για την διατήρηση της ομάδας. Πάνω από όλα, μια επιτυχημένη οργάνωση ασφάλειας, δεν είναι δουλειά ενός ατόμου, είναι προσπάθεια μιας ομάδας.

Αποδοτική επικοινωνία

Ένας καλός υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι κάποιος που συνδυάζει τις τεχνικές γνώσεις με ένα στρατηγικό όραμα και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Για την απόκτηση της υποστήριξης της διοίκησης στα έργα ασφαλείας και του αντίστοιχου προϋπολογισμού, οι υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να είναι αποτελεσματικοί στη επικοινωνία και πειστικοί.

Ο ρόλος του υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών και άλλων στελεχών της ασφάλειας εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο το σημερινό τοπίο των σύγχρονων απειλών του κυβερνοχώρου. Σε αντίθεση με πριν από μερικά χρόνια, οι υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν βαθιές τεχνικές γνώσεις καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες όπως η δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικών γραμμών επικοινωνίας με μυριάδες ενδιαφερόμενους και τμήματα. Με άλλα λόγια, η επικοινωνία και η αξιοπιστία έχουν γίνει κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τους  υπεύθυνους Ασφάλειας Πληροφοριών. Όσο πιο αποτελεσματικές είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητές, τόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η συνεργασία με την διοίκηση και η εξεύρεση χρηματοδότησης για σχετικές επενδύσεις σε θέματα ασφάλειας που θα είναι κρίσιμες για την εφαρμογή αλλαγών σε ολόκληρη την επιχείρηση για την προστασία των στοιχείων του οργανισμού.

Υποστήριξη της Διοίκησης

Υπό το πρίσμα του πλήθους των δημοσιευμάτων για τις σύγχρονες κυβερνοεπιθέσεις, η κυβερνοασφάλεια έχει μετακινηθεί από το δωμάτιο των διακομιστών στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Είναι ύψιστης σημασίας η υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου για κάθε δράση του τους  υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, οι υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριών δεν είναι πλέον ηγέτες τεχνολογίας, αλλά “ένα στρατηγικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας διαχείρισης των επιχειρήσεων”. Προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι είναι ανεξάρτητα από τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και τη λήψη αποφάσεων των τμημάτων λειτουργιών πληροφορικής, οι υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρονται στην εκτελεστική διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο. Οι αποτελεσματικοί υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριών συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις του διοικητικού συμβουλίου και έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται για να πετύχουν, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής στρατηγικής του οργανισμού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, του επενδυτικού σχεδίου, της ανεκτικότητας σε κινδύνους κλπ.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι από τους σημερινούς υπεύθυνους Ασφάλειας Πληροφοριών εξακολουθούν να αγωνίζονται να φτάσουν μπροστά στο συμβούλιο για να υποστηρίξουν τον κρίσιμο ρόλο της ασφάλειας των πληροφοριών, ενώ η λήψη αυτού του επιπέδου υποστήριξης εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Για την απόκτηση της επιθυμητής στήριξης, η απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις μπροστά στο διοικητικό συμβούλιο είναι αναγκαία:

 • Πόσο καλά προστατεύεται ο οργανισμός;
 • Ποιες λειτουργίες έχουν τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο ασφαλείας του οργανισμού;
 • Ποιά είναι τα αναγκαία μέτρα για την βελτίωση του επιπέδου ασφαλειας του οργανισμού;
 • Πώς θα επιτευχθεί η μέτρηση της απόδοσης των μηχανισμών ασφάλειας;
 • Ποια θα είναι η απόδοση επένδυσης (ROI) των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ασφάλεια;
 • Τι θα διακινδυνεύσει ο οργανισμός σας αν δεν αλλάξει τίποτα;
 • Τι απαιτείται από το διοικητικό συμβούλιο για να είναι επιτυχής;

Επίλογος

Συνοψίζοντας, ένας επιτυχημένος  υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι αρμόδιος για την ευθυγράμμιση της ασφάλειας και της τεχνολογίας στην προστασία και διασφάλιση του οργανισμού και των πελατών του.

Ο ρόλος του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών δεν είναι η διαχείριση της τεχνολογίας, αν και η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας βρίσκεται στην καρδιά του εταιρικού ψηφιακού μετασχηματισμού. Το κόσμημα του στέμματος είναι η πληροφορία, και ο ρόλος ενός υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών είναι να διαχειριστεί τον κίνδυνο που θα μπορούσε να εμποδίσει τους οργανισμούς και τους ανθρώπους να παράξουν επιχειρηματική αξία από τις πληροφορίες αυτές.

Απαιτείται ισχυρή τεχνογνωσία για την ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνου για τη διαχείριση και την ανάπτυξη μελών της ομάδας ασφάλειας πληροφοριών για να αποδείξει πως η ασφάλεια προστατεύει το μερίδιο αγοράς, τα έσοδα και το εμπορικό σήμα, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης, της μοντελοποίησης και της τιμολόγησης του κινδύνου για την εφαρμογή πολλαπλών προστατευτικών μέσων. οι ομάδες ασφαλείας διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία και προβολή, δημιουργώντας ισχυρή εταιρική σχέση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και τις επιχειρηματικές μονάδες του οργανισμού.

Supervisor Holds Briefing for His Employees in System Control Center Full of Monitors and Servers. Possibly Government Agency Conducts Investigation.