Η Odyssey, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ανακοινώνει τη διαπίστευσή της ως Approved Scanning Vendor (ASV) από το Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC). Με τη διαπίστευση PCI ASV, η Odyssey καθίσταται ως η μοναδική εταιρεία σε Κύπρο και Ελλάδα, η οποία δύναται να πραγματοποιεί Έλεγχο Ευπαθειών (Vulnerability Scan) παγκοσμίως σε οργανισμούς που επιθυμούν να συμμορφωθούν με το κανονιστικό πλαίσιο PCI Data Security Standard (DSS). Ο έλεγχος αυτός απαιτείται από το PCI SSC σε τριμηνιαία βάση και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από οργανισμούς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ως ASV.  

To PCI DSS είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται οργανισμοί οι οποίοι αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή μεταδίδουν δεδομένα χρεωστικών ή/ και πιστωτικών καρτών, είτε άμεσα (όπως καταστήματα), είτε έμμεσα ως πάροχοι υπηρεσιών σε άλλη εταιρεία (Service Providers).  Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί από το PCI SSC το οποίο ιδρύθηκε από πέντε παγκόσμιους οργανισμούς καρτών, τους American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide, and Visa International, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων των κατόχων καρτών μέσω της ευρείας προώθησης και υιοθέτησης του εν λόγω προτύπου.

Η διαπίστευση αυτή, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη διαπίστευση ως PCI Qualified Security Assessor (QSA) που κατέχει η εταιρεία από τον Μάιο του 2012, την καθιστά ως τη μοναδική Κυπριακή εταιρεία στη Κύπρο και την Ελλάδα με τα εν λόγω πιστοποιητικά και ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα από επίλεκτες εταιρείες παγκοσμίως, ικανών να παρέχουν στους πελάτες τους συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες σχετικά με ολόκληρο το κύκλο συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο PCI DSS.

Η Odyssey (www.odysseyconsultants.com):  Η Odyssey Consultants ιδρύθηκε το 2002 και είναι πρωτοπόρος εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Ασφάλειας Πληροφοριών, Λύσεων Υποδομής Δικτύων, Διαχείρισης Κινδύνου και Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας (Managed Security & Outsourcing Services Provider). 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το ISO 27001, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για θέματα ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών, και διαπιστευμένη ως Qualified Security Assessor (QSA) και Approved Scanning Vendor (ASV) από το Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC).

Παρέχοντας υπηρεσίες σε οργανισμούς  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Odyssey έχει εξελιχθεί σε μια περιφερειακή, ηγετική εταιρεία στο τομέα της, με αξιοσημείωτο ιστορικό και πελατολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται διεθνούς κύρους οργανισμοί του τραπεζικού, ασφαλιστικού, ιατροφαρμακευτικού και ναυτιλιακού τομέα.  Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αξιολόγηση ασφάλειας (security assessments), δοκιμές διείσδυσης (penetration testing), σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών ασφάλειας δεδομένων καθώς και ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών δικτύου και ασφάλειας δεδομένων (Managed Security & Outsourcing Services).  Αυτή τη στιγμή η Odyssey προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω των γραφείων της στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σερβία.