Αύξηση ύψους 17,6% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2023 και ανήλθε σε € 62,3 εκ., έναντι € 53,0 εκ. το 2022. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 16,3 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 έναντι € 11,1 εκ. το 2022, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 9,3 εκ. έναντι € 4,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 121%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,9 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 έναντι € 2,7 εκ. το 2022 μην ακολουθώντας την ανοδική πορεία των λειτουργικών κερδών λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 2,0  εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 48,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023, έναντι € 44,6 εκ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 6,6 εκ. έναντι € 3,7 εκ. την ίδια περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 78,4%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 2,9 εκ. το 2022 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 1,6 εκ. έναντι € 2,3 εκ. Η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους επηρεάζει τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου και της μητρικής, ως συνέπεια τόσο της αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων, όσο και των επιτοκίων δανεισμού. Καθώς η επίδραση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο σε δάνεια που αφορούν χρηματοδότηση σύνθετων έργων δημοσίου, η βελτίωση των ταμειακών ροών των έργων μέσω σημαντικών πληρωμών που αναμένονται στο Β’ εξάμηνο του 2023,  θα οδηγήσει σε εξομάλυνσή της.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 36,0 εκ., καθώς παρατηρείται αποπληρωμή σημαντικού κόστους τρίτων στην αρχή εκάστοτε έτους. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του Ομίλου σε σύνθετα έργα  τεχνολογίας  με ορίζοντα υλοποίησης μεγαλύτερου του ενός έτους και η προσπάθεια διατήρησης των επίπεδων τιμών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που γρήγορα μεταλλάσσονται μέσα στον χρόνο, επιβάρυνε τις ροές αυτές. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε € -5,6 εκ. Τέλος, οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €  21,5 εκ. επιβεβαιώνοντας την προσβασιμότητα του Ομίλου σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, με βασικούς άξονες την επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων έργων και την ολοκλήρωση του επενδυτικού του πλάνου.

Στα σημαντικά γεγονότα μετά το Α’ εξάμηνο 2023 καταγράφεται η πώληση του μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (39,97%) στην εταιρεία «Epsilon SingularLogic Α.Ε.» με αγοράστρια την εταιρεία «EpsilonNet», με το τίμημα να ανέρχεται σε 11,8 εκ. ευρώ, και η ταυτόχρονη αγορά ποσοστού 39,93% της εταιρείας SingularLogic από την εταιρεία «EpsilonNet», με το τίμημα να ανέρχεται σε 6,3 εκ. ευρώ.

Οι κινήσεις αυτές κατέστησαν τη Space Hellas μέτοχο 99,93% στη σημαντική θυγατρική της SingularLogic επιτρέποντάς της να κεφαλαιοποιήσει σε βέλτιστο βαθμό τις προοπτικές που χτίστηκαν από τη στιγμή της αρχικής εξαγοράς της μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα την ωφέλησαν ταμειακά κατά € 5,5 εκ. και αποτελεσματικά κατά € 3,3 εκ.. Οι θετικές αυτές επιδράσεις θα αποτυπωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2023 και θα βελτιώσουν την κεφαλαιακή της διάρθρωση.

Αναφορικά με την πορεία του Ομίλου ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Space Hellas, κ. Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος, επισήμανε: «Οι προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και η πιθανότητα επιστροφής στην επενδυτική βαθμίδα δημιουργούν έντονη κινητικότητα στην επιχειρηματική κοινότητα και ένα αισιόδοξο επενδυτικό κλίμα σε πολλούς κλάδους. Ο χώρος της τεχνολογίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο επιτάχυνσης των επενδυτικών πλάνων, πράγμα που αποτυπώνεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες ICT.  Στον αντίποδα, η αύξηση του κόστους δανεισμού, οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις, οι καθυστερήσεις σε παραδόσεις εξοπλισμού, σε συνδυασμό με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις,  επηρεάζουν τα χρονοδιαγράμματα των υπό εκτέλεση έργων και ασκούν ισχυρές πιέσεις στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Παρά τις όποιες δυσκολίες, η Space Hellas έχει δημιουργήσει σημαντικό ανεκτέλεστο έργο για το 2023 και τα επόμενα έτη και αναμένει εξομάλυνση των ταμειακών ροών εντός του έτους, μέσω σημαντικών εισπράξεων υπαρχόντων έργων.»

Η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Space Hellas τα τελευταία χρόνια εστιάστηκε στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την τεχνογνωσία, τις υποδομές, αλλά και σε εξαγορές εταιρειών που διευρύνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ICT, όπως αυτές στο χώρο του λογισμικού με τη SingularLogic, στο ΙΟΤ με τη SenseΟne, στο Open Source Intelligence με την Web-IQ και στο Smart Agriculture με την AgroApps. Ειδικότερα, η σύνθεση της δραστηριότητας της Space Hellas στον χώρο του εξοπλισμού, υποδομών, ασφάλειας, data center, cloud services και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με την SingularLogic στον χώρο του λογισμικού και εφαρμογών, αλλά και τη SenseOne, 100% θυγατρική της Space Hellas στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο του IOT, δημιουργούν σημαντικές υπεραξίες και λύσεις End-to-End στον τομέα του ICT.

Με την πρόσφατη απόκτηση του 39,93% η Space Hellas κατέστη κύριος μέτοχος στη θυγατρική της SingularLogic με ποσοστό 99,93% και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στο Digital Integration, αξιοποιώντας τη συνεργασία και τα εργαλεία των μεγαλύτερων κατασκευαστών λογισμικού παγκοσμίως, αλλά και τα ιδιοπαραγώμενα λογισμικά της SingularLogic. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η διοίκηση της SingularLogic εστίασε στον τομέα των μεγάλων έργων και πελατών τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου, επικεντρώθηκε στην αναδιοργάνωση της εταιρείας, στην κεφαλαιακή ενίσχυση, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και όλων των υποδομών της εταιρείας. Ενισχύθηκε το R&D και το τμήμα Aνάπτυξης Eφαρμογών και ξεκίνησε δυναμικά η ανανέωση των λογισμικών και εφαρμογών που υποστηρίζει η εταιρεία. Επίσης, ενισχύθηκε σημαντικά η εμπορική διείσδυση της εταιρείας στην αγορά με την επιτυχή ανάληψη έργων που αύξησε το ανεκτέλεστο ύψος έργων.

Τέλος, εντός του 2023 η SingularLogic ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία δυο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και προετοιμάζεται για τις επόμενες.

Η μακροχρόνια συνεργασία, η εξειδικευμένη γνώση και οι πιστοποιήσεις στην παροχή υπηρεσιών με παγκόσμιους κατασκευαστές εξοπλισμού και λογισμικού όπως, Cisco, Dell Τechnologies, HP, Huawei, Checkpoint, Fortinet, Microsoft, Amazon Web Services, Google, SAP, Oracle, ServiceNow, Genetec, Bosch, Hikvision, κ.ά.,  δίνουν στον Όμιλο Space Hellas ένα ανταγωνιστικό προβάδισμα στην αγορά, ώστε να πρωταγωνιστήσει στην υλοποίηση των σημαντικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού σε regional level.