Η Odyssey με περηφάνια ανακοινώνει τη νέα έκδοση του Clearskies™ NG Endpoint Agent v5.0.

Ενσωματώνοντας μια σειρά πρωτοποριακών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, η 5η έκδοση του ClearSkies™ NG Endpoint Agent συνδυάζει το File Integrity Monitoring (FIM) μαζί με άλλες σημαντικές δυνατότητες ασφαλείας όπως η ανίχνευση Malware, Zero-Day και Advanced Persistence Threats (APTs).

Το γεγονός αυτό ενδυναμώνει τις υπάρχουσες δυνατότητες του ClearSkies™ NG Endpoint Agent για την έγκαιρη ανίχνευση κακόβουλης δραστηριότητας ή/και απρόσμενης συμπεριφοράς σε καίριους διακομιστές και τερματικά χρηστών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δυνατότητες αυτές αφενός παρέχουν ορατότητα της εικόνας ασφαλείας ενός οργανισμού σε πραγματικό χρόνο και αφετέρου, είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση κανονιστικών πλαισίων συμμόρφωσης, όπως το PCI DSS (απαιτήσεις 10.5.5 και 11.5) για εξυπηρετητές είτε εντός του οργανισμού, είτε σε cloud ή σε υβριδικό περιβάλλον.

Αυτό που ξεχωρίζει πραγματικά το ClearSkies™ NG Endpoint Agent v5.0 από τον ανταγωνισμό, είναι η διασύνδεση των δυνατοτήτων FIM με τα ανάλογα κριτήρια συμμόρφωσης των κανονιστικών πλαισίων PCI DSS, ISO 27001, GDPR, HIPPA και FISMA. Οι πολύπλοκες απαιτήσεις συμμόρφωσης των εν λόγω πλαισίων μπορούν να επικυρωθούν με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο χωρίς καμία προσπάθεια από τον χρήστη, αφού τα κριτήρια αυτά έχουν ενσωματωθεί στο ClearSkies™ NG SIEM “Compliance – ServiceModule”.