< Η Quocirca χρησιμοποιεί ένα μοντέλο ωριμότητας για να υπολογίσει την τιμή του Δείκτη, κάνοντας μια σειρά ερωτήσεων που μπορούν να βαθμολογηθούν σε μια κλίμακα 0-10 όσον αφορά στο πού βρίσκεται ο ερωτώμενος και στις απόψεις του για μια σειρά θεμάτων.  Υπολογίζοντας τον μέσο όρο αυτών των βαθμολογιών, φτάνουμε σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες και σε μια συνολική τιμή δείκτη που επιτρέπει να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ ομάδων, καθώς και παρακολούθηση και μέτρηση της προόδου διαχρονικά