<Βασισμένο σε  ένα Business Data Lake του 1PB.  Περιλαμβάνει την ανάπτυξη converged υποδομών,  Hadoop, structured data και εργαλείων real-time analytics για την ανάλυση των δεδομένων.