Η ADACOM S.A., θυγατρική της IDEAL Holdings S.A., ανακοινώνει την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Public Key Infrastructure & IT Provider» για τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Βασιλείου του Μπαχρέιν, μετά από τη διεξαγωγή διεθνή διαγωνισμού.

 Στα πλαίσια του έργου, η ADACOM θα υλοποιήσει και θα παράσχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, ώστε η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Βασιλείου του Μπαχρέιν να μπορεί να παρέχει Εγκεκριμένες Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης, σε  συμμόρφωση με τον Κανονισμό eIDAS καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τεχνικούς ελέγχους του Βασιλείου του Μπαχρέιν, που παρέχουν το ρυθμιστικό περιβάλλον για ένα ολοκληρωμένο σύνολο ηλεκτρονικών εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης στο Βασίλειο του Μπαχρέιν. Επιπλέον, η ADACOM θα λειτουργεί και θα υποστηρίζει για τους πρώτους 12 μήνες μετά την υλοποίηση, την υποδομή των Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης του Βασιλείου του Μπαχρέιν, μέσω της οποίας εκτιμάται ότι θα εκδοθούν 1.000.000 εξ’ αποστάσεως Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Σφραγίδες.