Η Uni Systems ανέπτυξε και διαθέτει στην αγορά το eDocuMenta, το νέο ολοκληρωμένο λογισμικό που αφορά στην ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής.

Ο σχεδιασμός της eDocuMenta βασίστηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2019 και αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος έκδοσης και διακίνησης εγγράφων με τη χρήση εγκεκριμένου ηλεκτρονικού υπογραφικού εγγράφου για το σύνολο των φορέων του Δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κατά την ανάπτυξή του δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα που συνδυάζει υπηρεσίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διαχείρισης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και υποθέσεων με ψηφιακή υπογραφή και χρονική σφραγίδα. Επιπλέον, το eDocuMenta υποστηρίζει την τυπολογία χαρακτηρισμού των εγγράφων, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές του Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ), χαρακτηριζόμενη από ευελιξία καθώς λειτουργεί πλήρως στο περιβάλλον web.

Απευθύνεται σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και μπορεί να διατεθεί είτε ως υπηρεσία, είτε με εγκατάσταση στο κέντρο δεδομένων του φορέα που καλείται να εξυπηρετήσει.

Το σύστημα, ως μέρος της σουίτας Q-Prime, αποτελεί την εξέλιξη του επιτυχημένου λογισμικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων Q-Prime / PΜ. Η σουίτα Q-Prime της Uni Systems εξυπηρετεί την ελληνική αγορά του Δημοσίου τα τελευταία είκοσι χρόνια και διαθέτει πολύ μεγάλη εγκατεστημένη βάση και αξιοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 3000 χρήστες στο ευρύτερο δημόσιο τομέα.