Στον σύγχρονο κόσμο, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν στρατηγικές Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης (GRC) για να χειριστούν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης, των απαιτήσεων της κανονιστικής συμμόρφωσης και των αντίστοιχων προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου.

Παναγιώτης Καλαντζής
Cyber Security & Data Privacy Expert

 

 

 

Οι παραπάνω στρατηγικές έχουν στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς να συντονίζουν καλύτερα τις διαδικασίες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους και να διασφαλίζουν ότι ενεργούν με ηθικό τρόπο. Ένα καλά συντονισμένο πρόγραμμα Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης (GRC) μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές από τις προκλήσεις της παραδοσιακής, προσέγγισης για τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση: αυτές συνήθως περιλαμβάνουν κακές επικοινωνίες, ένταση μεταξύ των τμημάτων του οργανισμού και αναποτελεσματικότητα.

Ένα πρόγραμμα Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης (GRC) προσφέρει πλεονεκτήματα για οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους. Ωστόσο, θεωρείται απαραίτητο για μεγάλες επιχειρήσεις που η διακυβέρνηση, η αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου και η συμμόρφωση με πλήθος κανονιστικών απαιτήσεων είναι απαραίτητες όχι μόνο για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας στην εργασία και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και για την δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρηματικής δραστηριότητα στην αγορά.

Έννοιες και Ορισμοί

Διακυβέρνηση (Governance):

Η Διακυβέρνηση είναι ο συνδυασμός καθορισμένων διαδικασιών που εκτελούνται από τη διοίκηση της εταιρείας (ή το διοικητικό συμβούλιο). Η διακυβέρνηση ορίζει πώς συγκροτείται μια εταιρεία δομικά και διοικητικά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Πιο συγκεκριμένα, η Διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο πολιτικών, κανόνων και διαδικασιών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί για να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Καλύπτει τη διαχείριση πόρων, την ηθική, τη διαχείριση και τη λογοδοσία.

Μια επιτυχημένη στρατηγική Διακυβέρνησης εξισορροπεί διάφορα συμφέροντα των ενδιαφερομένων, διατηρεί τον έλεγχο των πόρων και δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εργάζονται σωστά. Παρέχει υπευθυνότητα για όλες τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα, διαχειρίζεται τη συμπεριφορά των εργαζομένων ενθαρρύνοντας μια προσέγγιση εταιρικού πολίτη και επιβάλλοντας ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Η χρηστή διακυβέρνηση περιλαμβάνει τον σαφή καθορισμό των θέσεων εργασίας και των ευθυνών και την αξιολόγηση των εργαζομένων σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους.

Διακυβέρνηση Πληροφορικής (IT Governance):

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις εταιρείες σήμερα καθιστά απαραίτητη την άσκηση διακυβέρνησης και στον τομέα της πληροφορικής. Η Διακυβέρνηση Πληροφορικής διασφαλίζει ότι οι στόχοι μιας εταιρείας υποστηρίζονται επίσης διαρθρωτικά από την πληροφορική. Οι διαδικασίες, η ασφάλεια και η συμμόρφωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται. Όπως και με τους άλλους τομείς διακυβέρνησης, η ευθύνη ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση.

Ρίσκο (Risk):

Η Διαχείριση Ρίσκου είναι η πρόβλεψη και διαχείριση κινδύνων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον οργανισμό να επιτύχει με αξιοπιστία τους στόχους του ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τον οργανισμό/την εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, η Διαχείριση Ρίσκου αναφέρεται στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση διαφόρων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, οικονομικών κινδύνων και των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια. Οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν πόρους για να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους παρακολουθώντας και ελέγχοντας τον αντίκτυπο των συμβάντων ασφαλείας.

Ένα σύστημα Διαχείρισης Ρίσκου περιλαμβάνει προσωπικό, τεχνολογίες και διαδικασίες που καθορίζουν και επιβάλλουν στόχους μετριασμού του κινδύνου. Η αποτελεσματική Διαχείριση Ρίσκου απαιτεί την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την ενσωμάτωση νομικών, συμβατικών και επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Ένα πρόγραμμα Διαχείρισης Ρίσκου θα πρέπει να περιλαμβάνει τον εντοπισμό απειλών για την ασφάλεια, όπως μη ασφαλείς πρακτικές και ευπάθειες λογισμικού. Το πρόγραμμα μπορεί στη συνέχεια να αξιολογήσει τους κινδύνους και να εφαρμόσει σχέδια για τον μετριασμό τους και τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας.

Ρίσκο Πληροφορικής (IT Risk):

Η Διαχείριση Ρίσκου Πληροφορικής παρακολουθεί, αξιολογεί και εντοπίζει κινδύνους και απειλές Πληροφορικής που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των εταιρικών στόχων σε πρώιμο στάδιο. Συμπληρωματικά, η διαχείριση συμβάντων ασφαλείας χρησιμοποιεί διαδικασίες και κανόνες συμπεριφοράς για να καθορίσει πώς να αντιδράσει επαρκώς σε περίπτωση συμβάντος, έχοντας ως στόχο να αντιδρά κανείς όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με τρόπο που να προστατεύει τα δεδομένα και τα συστήματα του οργανισμού.

Συμμόρφωση (Compliance)

Η Συμμόρφωση επιβλέπει την τήρηση προβλεπόμενων απαιτήσεων που επιβάλλονται από  μια πληθώρα νόμων και κανονισμών, και εθελοντικών πρακτικών σε οργανισμούς (εσωτερικές οδηγίες και κανόνες συμπεριφοράς.) Η συμμόρφωση αντιπροσωπεύει ένα σαφώς καθορισμένο σύνολο κανόνων που καλύπτει όλους τους τομείς μιας επιχειρηματικής οργάνωσης και πρέπει να τηρούνται αναλόγως σε ολόκληρη την εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, η Συμμόρφωση αναφέρεται στην ευθυγράμμιση του οργανισμού με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, τα πρότυπα του κλάδου και τις εσωτερικές πολιτικές. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να οδηγήσει σε νομικές και οικονομικές κυρώσεις.

Μια επιτυχημένη στρατηγική Συμμόρφωσης ενσωματώνει εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις. Η εξωτερική συμμόρφωση αναφέρεται σε πρότυπα και νόμους του κλάδου (όπως Sarbanes-Oxley) που ισχύουν για έναν οργανισμό, ενώ η εσωτερική συμμόρφωση αναφέρεται στις εταιρικές πολιτικές και τους εσωτερικούς ελέγχους του οργανισμού. Οι οργανισμοί θα πρέπει να ενημερώνουν και να παρακολουθούν τακτικά τις πολιτικές συμμόρφωσης και να παρέχουν επαρκή εκπαίδευση στους υπαλλήλους.

Συμμόρφωση Πληροφορικής (ΙΤ Compliance):

Η Συμμόρφωση Πληροφορικής επιβλέπει την τήρηση των νομικών, εσωτερικών οργανωτικών και συμβατικών κανονισμών στον αντίστοιχο τομέα. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθούνται περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους τομείς: ασφάλεια πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια, διαθεσιμότητα συστημάτων και υπηρεσιών, διατήρηση και προστασία δεδομένων.

Προκλήσεις Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης

Ποιες είναι όμως οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά την εφαρμογή μιας στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης; Η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική των σχετικών προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος οργανισμός.

Ένα από τα πλεονεκτήματα μιας στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης είναι η αποτροπή δημιουργίας απομονωμένων/αποκομμένων τμημάτων και δεδομένων (σιλό) μέσα σε έναν οργανισμό. Παρόλα αυτά, η αναποτελεσματική εφαρμογή μιας στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης μπορεί να χειροτερεύσει την κατάσταση – η ενοποίηση των λειτουργιών και ο συντονισμός μεταξύ τμημάτων του οργανισμού είναι ουσιαστικό μέρος μιας επιτυχημένης στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης. Εάν ένας οργανισμός δεν έχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, τα τμήματα του είναι πιθανόν να λειτουργούν για την επίτευξη των «ατομικών» τους στόχων χωρίς να λάβουν υπόψη το σύνολο. Η στρατηγική Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης θα πρέπει να παρέχει μια ενοποιημένη άποψη για τις λειτουργίες και τα δεδομένα, επιτρέποντας στους οργανισμούς να λαμβάνουν καλά ενημερωμένες αποφάσεις.

Η εργασιακή κουλτούρα ενός οργανισμού μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο – όταν ένας οργανισμός ορίσει ένα πλαίσιο Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης, υπάρχει ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και διατήρησης του πλαισίου. Ο μετριασμός του κινδύνου και η διατήρηση της συμμόρφωσης είναι ένα διαρκές έργο που απαιτεί προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός είναι αφοσιωμένος και υποστηρίζει την καθορισμένη στρατηγική της Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης.

Το υπολογιστικό νέφος (cloud) αλλάζει τα πάντα – οι οργανισμοί υιοθετούν εύκολα το cloud computing, με αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στις οργανωτικές δομές, τα δίκτυα, τις επιφάνειες επίθεσης και τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Η καθοριζόμενη και ακολουθούμενη στρατηγική Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης GRC πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο πλαίσιο.

Τέλος, ορισμένες διαδικασίες Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης δεν είναι δυνατόν να αυτοματοποιηθούν. Η έλλειψη αυτοματισμού μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα, ανθρώπινα λάθη και δυσκολίες στην διαχείριση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης. Οι μη αυτόματες διαδικασίες μπορούν επίσης να περιορίσουν την ορατότητα του οργανισμού στην παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων, απαραίτητων τόσο για τη λειτουργία, όσο και για την υλοποίηση της στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης.

Μοντέλο Ικανότητας Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης

Ένα σημαντικό εργαλείο για τους οργανισμούς αναφορικά με την καθοδήγηση αλλά και την μέτρηση της αποδοτικότητας και των αποτελεσμάτων μιας στρατηγικής και των διαδικασιών Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης, αποτελεί το σχετικό Μοντέλο Ικανότητας Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης (Governance Risk and Compliance Capability Model).

Το εργαλείο αυτό, δημιουργήθηκε από τον οργανισμό OCEG[1] (Open Compliance & Ethics Group) και ενσωματώνει τις έννοιες ρίσκου, διακυβέρνησης, έλεγχου, ηθικής/κουλτούρας, πληροφορικής και συμμόρφωσης. Οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν αυτήν την ολιστική προσέγγιση σε διαφορετικά θέματα συμμόρφωσης και καταστάσεις. Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να το χρησιμοποιήσουν με συγκεκριμένα λειτουργικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των COSO, NIST, ISO και ISACA.

Η δημιουργία του Μοντέλου Ικανότητας Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης βασίστηκε σε μια μελέτη περισσότερων από 250 μεγάλων οργανισμών με τεκμηριωμένες βέλτιστες πρακτικέ, υπό την καθοδήγηση πάνω από 100 ειδικών του χώρου. Το μοντέλο αποτελείται από τέσσερα διακριτά στοιχεία:

  • Γνώση της κουλτούρας του οργανισμού και των ενδιαφερόμενων μερών για ενημέρωση στρατηγικής και δράσης – αυτό το βήμα περιλαμβάνει την εκμάθηση βασικών παραγόντων επιρροής στο εσωτερικό και εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τον καθορισμό στοχευμένων στόχων.
  • Ευθυγράμμιση των ενεργειών με τη στρατηγική και της στρατηγικής με τους στόχους ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων αντιμετωπίζει ευκαιρίες, αξίες, απαιτήσεις και απειλές.
  • Εκτέλεση ενεργειών που ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν επιθυμητές συμπεριφορές – η ανίχνευση περιστατικών το συντομότερο δυνατό και η αποτροπή τους, καθώς και η αποκατάσταση ανεπιθύμητων συμπεριφορών είναι πολύ σημαντικές.
  • Αξιολόγηση της στρατηγικής και των αντίστοιχων ενεργειών σε συνεχή βάση, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση των στόχων και η ενημέρωσή τους, για την βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών.

Το Μοντέλο Ικανότητας Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για κοινή γλώσσα μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των στελεχών και άλλων, κατά τις  και άλλους, κατά τις προσπάθειες Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης.

Υλοποίηση Στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης

Οι οργανισμοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να εφαρμόσουν τη στρατηγική Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης τους.

Καθορισμός απαιτήσεων  Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης:

Το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης είναι η κατανόηση και η ιεράρχηση της έκθεσης του οργανισμού και η δημιουργία ενός οδικού χάρτη για συνεχή βελτίωση. Οι περισσότεροι οργανισμοί πιθανότατα έχουν ήδη κάνει μέρος αυτής της εργασίας, επομένως το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση της συνολικής επιχείρησης και ο εντοπισμός των υφιστάμενων δραστηριοτήτων διαχείρισης ρίσκου και συμμόρφωσης. Ένας οργανισμός μπορεί να συμβουλευτεί τα στελέχη και τη διοίκηση για να αποκτήσει μια σαφή κατανόηση της τρέχουσας απόδοσης του πλαισίου Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης.

Η διοίκηση θα πρέπει να συγκρίνει τις υπάρχουσες πολιτικές και πρακτικές με τους στόχους Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους επιχειρηματικούς τομείς που είναι πιο ευαίσθητοι σε θέματα συμμόρφωσης και κινδύνους ασφάλειας. Αυτό επιτρέπει στον οργανισμό να θεσπίσει μακροπρόθεσμους στόχους και να ενσωματώσει τυχόν κλαδικές ή κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν.

Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης:

Η εύρεση της κατάλληλης τεχνολογίας Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, αλλά είναι κλειδί για τη διαχείριση του κινδύνου και την εφαρμογή μιας αποδοτικής στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης. Πρώτον, ο οργανισμός θα πρέπει να προσδιορίσει ποιες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν το υπάρχον επιχειρηματικό του μοντέλο και πώς. Οι οργανισμοί θα πρέπει να προσδιορίζουν τις εργασίες που μπορούν να αυτοματοποιήσουν και τυχόν κενά ασφάλειας ή συμμόρφωσης που πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία λύση για όλες τις απαιτήσεις Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης του οργανισμού για να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα της διαχείρισης διαφορετικών τεχνολογιών με διαφορετικές μορφές δεδομένων.

Προετοιμασία τεχνολογίας:

Αφού επιλέξει μια τεχνολογική λύση Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης, ο οργανισμός πρέπει να την ενσωματώσει με τις τρέχουσες πολιτικές και διαδικασίες του.

Στη συνέχεια, η διοίκηση θα πρέπει να αναθέσει εσωτερικούς ρόλους και ευθύνες στους υπαλλήλους του οργανισμού για την εφαρμογή της τεχνολογίας Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης, ορίζοντας τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να κάνει κάθε εργαζόμενος για την εφαρμογή και χρήση.

Παρακολούθηση προόδου Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης:

Κανένα προϊόν Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης ή οδικός χάρτης εφαρμογής δεν είναι άψογο, ειδικά στην αρχή. Οι οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδο της εφαρμογής της στρατηγικής Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης για να αξιολογούν την απόδοση με βάση τις μετρήσεις που καθορίζουν. Θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά τους κινδύνους, να επαναξιολογούν τους υπάρχοντες ελέγχους και να ενημερώνουν τις πολιτικές τους ώστε να συμβαδίζουν με τους μεταβαλλόμενους κανονισμούς και τα πρότυπα του κλάδου.

Προϊόντα και Τεχνολογίες Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης

Τα προϊόντα Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης συνδυάζουν συνήθως τεχνολογίες για τη διαχείριση βασικών λειτουργιών μέσω μιας ενοποιημένης πλατφόρμας. Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια πλατφόρμα Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης για να εφαρμόσουν μια συστηματική προσέγγιση διαχείρισης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και την επιβολή πολιτικών.

Μια αποτελεσματική λύση Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης επιτρέπει στους διαχειριστές να μειώσουν την πολυπλοκότητα της διαχείρισης, να παρακολουθούν τους κινδύνους και να ελαχιστοποιούν το κόστος υλοποιώντας μια ενιαία, ολοκληρωμένη εγκατάσταση. Το λογισμικό Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης θα πρέπει να παρέχει εργαλεία εξέτασης και αξιολόγησης κινδύνου για τον εντοπισμό κινδύνων που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τους εσωτερικούς ελέγχους. Το λογισμικό θα πρέπει να προσδιορίζει τα εργαλεία και τις διαδικασίες που ελέγχουν αυτούς τους κινδύνους και να τα ενσωματώνει με το υπάρχον λογισμικό διαχείρισης επιχειρήσεων του οργανισμού.

Τα εργαλεία Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης μπορούν επίσης να παρέχουν μια οργανωμένη προσέγγιση διαχείρισης συμμόρφωσης για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις νόμων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των ISO, SOX και GDPR. Οι πλατφόρμες Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης παρέχουν συχνά λειτουργίες που βοηθούν στη διαχείριση ελέγχων και τεκμηρίωσης και λειτουργικών κινδύνων, κινδύνων πληροφορικής και τρίτων.

Δεδομένου του ευρέος φάσματος εργαλείων που διατίθενται στην αγορά σχετικών προϊόντων και τεχνολογιών, η επιλογή της κατάλληλης λύσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Κατά την επιλογή ενός εργαλείου Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης, οι οργανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον τύπο του εργαλείου που απαιτούν:

  • Ενοποιημένο λογισμικό Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης – παρέχει ένα εργαλείο για όλη την επιχείρηση.
  • Στοχευμένα εργαλεία Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης – επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως η πληροφορική, τα οικονομικά ή ο επιχειρηματικός κίνδυνος.
  • Εργαλεία Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης – με στόχευση σε μια μεμονωμένη πτυχή Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης.

Στην αγορά προϊόντων και τεχνολογιών Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης παρατηρείται μια αύξηση στις λύσεις εκείνες που βασίζονται σε υπολογιστικό νέφος (cloud). Οι πάροχοι προϊόντων και τεχνολογιών Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης έχουν ενσωματώσει δυνατότητες που βασίζονται σε τεχνική νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) και αυτοματισμούς (δηλαδή, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, μηχανική εκμάθηση) για να κάνουν τα εργαλεία τους πιο εύχρηστα και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν αποτελεσματικές στην διαχείριση των σύγχρονων κινδύνων και προκλήσεων.

Τάσεις και Προβλέψεις της αγοράς Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης

Τα παγκόσμια έσοδα για λύσεις και τεχνολογίες Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη την διετία  2020-2021, αυξάνοντας κατά 8,2% σε ετήσια βάση, παρά τις ανησυχίες για ύφεση της αγοράς ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Ταυτόχρονα, η πανδημία τόνισε την ανάγκη για καλύτερα συντονισμένες λύσεις Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης, κάτι που οδηγεί σε περαιτέρω επενδύσεις. Μια πρόβλεψη από την IDC δείχνει ότι τα παγκοσμίως, τα σχετικά έσοδα αυξάνονται από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε σχεδόν 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Ενώ η αγορά Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης έχει βιώσει μια δραστική μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια, η πανδημία COVID-19 αύξησε την εστίαση σε τομείς Διαχείρισης Ρίσκου και απειλές Επιχειρησιακής Συνέχειας των οργανισμών. Ας σκεφτούμε πως η πανδημία – ένας κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια – δημιούργησε έναν αντίκτυπο που άνοιξε την πόρτα για σχετικούς κινδύνους: κινδύνους πληροφορικής που σχετίζονται με την απομακρυσμένη εργασία, διαφθορά που σχετίζεται με ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και ζητήματα διαχείρισης εργατικού δυναμικού. Η διαχείριση αυτών των κινδύνων από μόνη της δεν θα προσφέρει ποτέ τη μεγάλη εικόνα που χρειάζεται ένας οργανισμός για να ευδοκιμήσει.

Επιπλέον, το ρυθμιστικό περιβάλλον έχει επεκταθεί και έχει γίνει πιο αυστηρό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το απόρρητο, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις και στις δυνατότητές τους για συμμόρφωση. Και τα διοικητικά συμβούλια αντιμετωπίζουν νέες οδηγίες για την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη από επενδυτές και καταναλωτές που τους αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν και αντιμετωπίζουν θέματα Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης.

Είναι προφανές, ότι οι ανάγκες των οργανισμών στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον προκαλούν σημαντική ανάπτυξη της αγοράς λύσεων και τεχνολογιών Διακυβέρνησης, Ρίσκου και Συμμόρφωσης, καθώς αναζητούν τρόπους αυτοματοποίησης και διαχείρισης της πολυπλοκότητας της επέκτασης των απαιτήσεων διακυβέρνησης, κινδύνου και συμμόρφωσης.

[1] https://www.oceg.org/