Μια Ενοποιημένη Δια-λειτουργική Προσέγγιση Μετριάζει Ρίσκο και Κόστος για τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών Παρέχοντας Δυνατότητα Ταχείας Δημιουργίας Νέων Χρηματοοικονομικών Λύσεων

Ιούλιος 2017- Η CA Technologies (NASDAQ:CA) ανακοινώνει τη λύση της για το Payment Services Directive 2 (PSD2) προκειμένου να βοηθήσει τις τράπεζες, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και «τρίτους» φορείς παροχής υπηρεσιών (third-party providers-TTPs) να εκσυγχρονίσουν τις αρχιτεκτονικές των εφαρμογών τους καθώς και να επιταχύνουν το open banking και τις απαιτήσεις του PSD2. Προκαθορισμένες περιπτώσεις χρήσης που χρησιμοποιούν ενοποιημένες λύσεις  Ασφάλειας και CA API management, καθώς και συγκεκριμένες για το PSD2 οδηγίες, βοηθούν τους οργανισμούς να εξομαλύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών και να παρέχουν γρήγορα σύγχρονες, ασφαλείς και εύκολες εμπειρίες συναλλαγών οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κανονισμών του PSD2 .

Το PSD2 νομοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για τις ψηφιακές πληρωμές που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη. Στόχος είναι να αυξηθεί η καινοτομία και η διαφάνεια σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών, ενώ ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ασφάλεια των πληρωμών στο Internet και η πρόσβαση στους λογαριασμούς.

«Το PSD2 αντιπροσωπεύει την επανάσταση των ψηφιακών πληρωμών, τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε συναλλαγής. Καλεί τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κάθε είδους να καινοτομούν με νέους, ασφαλείς και πιο βολικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών συναλλαγών,» δηλώνει ο Ian Clark, Senior Director, Solutions, CA Technologies. « Η λύση PSD2 της CA καταργεί τα εμπόδια προς την καινοτομία, προσφέροντας στους πελάτες το προβάδισμα με συγκεκριμένη καθοδήγηση για τους κανόνες και τις πολιτικές του PSD2, και με επιπλέον γνώση για APIs και σενάρια χρήσης. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση η οποία βοηθά τους οργανισμούς στην προετοιμασία τους για την προθεσμία του PSD2 το 2018.»

Η λύση PSD2 της CA περιλαμβάνει περιπτώσεις χρήσης, όπως εγγραφής νέων TTPs ή καταναλωτών που έχουν συναινέσει στην πρόσβαση των λογαριασμών τους. Οι περιπτώσεις χρήσης επίσης περιλαμβάνουν την αδιάβλητη πιστοποίηση των πελατών καθώς και την εκτίμηση του ρίσκου με βάση το πλαίσιο των συναλλαγών, η οποία ενισχύει την επικύρωση της ταυτότητας των χρηστών σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική της Λύσης PSD2 επιτρέπει στους οργανισμούς να προσθέτουν επίπεδα λειτουργικότητας σε νέες, καινοτόμες περιπτώσεις χρήσης όπως η αδιάβλητη πιστοποίηση ταυτότητας, η παρακολούθηση επιδόσεων και οι δυνατότητες DevOps. Η πλατφόρμα μπορεί επίσης να επεκταθεί προκειμένου να βοηθήσει τους οργανισμούς να ικανοποιήσουν τις επικείμενες απαιτήσεις για Open Banking API ή FAPI (Financial API).

Η CA έχει επίσης δημιουργήσει ένα “sandbox” ή περιβάλλον όπου οι οργανισμοί μπορούν να κάνουν δοκιμές και να εξερευνήσουν τη Λύση PSD2 είτε μόνοι τους είτε μαζί με αντιπρόσωπο της CA.

Τα προϊόντα της CA  τα οποία περιλαμβάνονται στη Λύση είναι:

  • CA API Management Gateway – Διαχειρίζεται και συντονίζει τις διεπαφές ενώ εξασφαλίζει τις αλληλεπιδράσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
  • CA API Developer Portal – Κοινοποιεί τη δομή, τη μορφή, την έγκυρη χρήση και την τεκμηρίωση των APIs στους προγραμματιστές των TTPs.
  • CA Live API Creator – Υποστηρίζει την υιοθέτηση μίας προσέγγισης βασισμένης στα APIs καθώς και την ενοποίηση με legacy συστήματα και εφαρμογές.
  • CA Mobile API Gateway –Παρέχει ένα κεντρικό σημείο ελέγχου των επιχειρηματικών πολιτικών που προστατεύουν και διαχειρίζονται πληροφορίες/ πληροφοριακά στοιχεία/ πηγές πληροφοριών που εκτίθενται μέσω φιλικών προς κινητά APIs.
  • CA Advanced Authentication – Επιτρέπει την υλοποίηση αρχιτεκτονικής SCA (Service Component Architecture), κωδικούς μιας χρήσης, βαθμολόγηση κινδύνου, πιστοποίηση κινδύνου, ανίχνευση μοτίβων συμπεριφοράς χρηστών, κτλ.
  • CA Directory – Υψηλής απόδοσης χώρος αποθήκευσης για τη διαχείριση δεδομένων TTP, διαπιστευτηρίων και μεγάλου όγκου δεδομένων χρηστών το οποίο συμβάλλει στη συμμόρφωση με άλλους κανονισμούς όπως ο GDPR. Παρέχει τη δυνατότητα διαίρεσης των καταλόγων δεντρικής δομής (directory tree) μέσω πολλαπλών servers, γεγονός που βοηθά τον οργανισμό να κατανοήσει που αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε www.ca.com/psd2.