Η άγνωστη αξία των υπηρεσιών Ψηφιακής Εγκληματολογίας

 Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, η ανάγκη προστασίας ευαίσθητων πληροφοριών και η γρήγορη αντίδραση σε περιστατικά ασφαλείας είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονική στιγμή. Η άνοδος του κυβερνοεγκλήματος, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των επιθέσεων, θέτει σημαντικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς παγκοσμίως. Σε αυτό το τοπίο, οι υπηρεσίες Digital Forensics αναδεικνύονται σε ισχυρό εργαλείο με νέες ειδικές δυνατότητες.

Σπύρος Πιτικάρης
Information Security Consultant
Alphabit AE – www.alphabit.gr

 

 

 

 

Τι είναι η Ψηφιακή Εγκληματολογία (Digital Forensics);

Πρόκειται για μία σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, αναγκαίων για τη διερεύνηση περιστατικών στον κυβερνοχώρο, που αφορούν σε αστικές ή ποινικές υποθέσεις. Απαιτεί το συνδυασμό τεχνικών έρευνας ψηφιακών πειστηρίων και νομικών γνώσεων για την ανακατασκευή γεγονότων, τον εντοπισμό των δραστών και την παροχή ακριβών και αξιόπιστων πορισμάτων για περαιτέρω ενέργειες. Λειτουργεί πολύ συχνά ως υπηρεσία – σύνδεσμος μεταξύ των στελεχών IT/CISO, διοικήσεων και νομικών συμβούλων, και των κρατικών εποπτικών, αστυνομικών ή δικαστικών αρχών. 

Η σημασία των Digital Forensics: η αποκάλυψη της αλήθειας

Η Ψηφιακή Εγκληματολογία συνεισφέρει σημαντικά στη διερεύνηση και επίλυση πλήθους περιστατικών, από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις δεδομένων και ψηφιακών συστημάτων και εισβολές σε δίκτυα, έως κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας, οικονομικές ή άλλες απάτες, κακόβουλη χρήση εκ μέρους εσωτερικών ή εξωτερικών προσώπων. Η ψηφιακή εγκληματολογία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανεξάρτητη αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων, στην ανακατασκευή γεγονότων και στον εντοπισμό των υπευθύνων. Είτε πρόκειται για απλά είτε για σύνθετα περιστατικά ασφάλειας, οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες ψηφιακής εγκληματολογίας συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκάλυψη της αλήθειας πίσω από σύνθετα ψηφιακά περιστατικά.

Η σημασία της ψηφιακής εγκληματολογίας εκτείνεται πέρα από την καθαυτού αντιμετώπιση περιστατικών. Συντελεί καθοριστικό ρόλο σε νομικές διαδικασίες, προδικαστικές διαπραγματεύσεις και δικαστικές διαμάχες. Τα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται και αναλύονται, χρησιμοποιούνται ως θεμέλιο για τη χάραξη στρατηγικής σε νομικές υποθέσεις, ως πειστήρια που μπορούν να αντέξουν τον έλεγχο σε ένα δικαστήριο. Η ψηφιακή εγκληματολογία βοηθά το τεχνικό προσωπικό να διαχειριστεί το μη αμιγώς τεχνικό σκέλος μιας έρευνας παρέχοντάς του παράλληλα υποστήριξη και διασφάλιση αξιοπιστίας στην εξαγωγή στοιχείων από συστήματα ευθύνης του, αλλά και το νομικό προσωπικό στη δόμηση ισχυρών υποθέσεων, μέσω έκθεσης πραγματογνωμοσύνης που υποστηρίζεται από αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ανεξάρτητες υπηρεσίες Digital Forensics αποτελούν εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και την αποφυγή της περίπτωσης επίκλησης διένεξης συμφερόντων ή μόλυνσης των αποδεικτικών στοιχείων από τους αντιδίκους.

Το πλαίσιο DFIR (Digital Forensics & Incident Response)

Η Alphabit, αντλώντας εμπειρία από τα έργα που έχει υλοποιήσει, εφαρμόζει μια διαδικασία-πλαίσιο τεσσάρων βημάτων, στην κατεύθυνση μιας ολιστικής προσέγγισης στα ζητήματα διαχείρισης και διερεύνησης των περιστατικών κυβερνοασφάλειας:

  1. Προετοιμασία |2. Ανταπόκριση | 3. Διερεύνηση | 4. Αναφορά

Εμβαθύνουμε σε κάθε βήμα ξεχωριστά, αναλύουμε την ειδική σημασία τους και αξιοποιούμε τεχνογνωσία και ίδιους πόρους (προσωπικό, πιστοποιήσεις, εξοπλισμός, εργαστήριο), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής αποτελεσματικότητας σε κάθε φάση της ψηφιακής εγκληματολογίας και την παράδοση αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων στους τελικούς πελάτες μας.

Βήμα 1: Προετοιμασία – Περιλαμβάνει τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνων, την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου και την κατάρτιση πολιτικών και σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών. Οι δράσεις αυτές βοηθούν τους οργανισμούς να κτίσουν ισχυρές άμυνες ασφάλειας, να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους εμφάνισης περιστατικών, αλλά και να εξασφαλίσουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Βήμα 2: Ανταπόκριση – Η ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών της Alphabit κινητοποιείται γρήγορα για να περιορίσει το περιστατικό, να διαφυλάξει τα αποδεικτικά στοιχεία και να μετριάσει την περαιτέρω ζημία. Η ταχεία και συντονισμένη ανταπόκριση των πιστοποιημένων και έμπειρων στελεχών μας βοηθά τους οργανισμούς να ανακτήσουν τον έλεγχο των συστημάτων τους και να εξαλείψουν τις επιπτώσεις των περιστατικών στον κυβερνοχώρο.

Βήμα 3: Διερεύνηση – Στη φάση αυτή, οι εξειδικευμένοι ερευνητές  της Alphabit (Digital Forensics Investigators), συλλέγουν, αναλύουν και ερμηνεύουν τα ψηφιακά πειστήρια, με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών μεθόδων και προηγμένων εργαλείων και τεχνικών για τον εντοπισμό των ψηφιακών ιχνών και την ανασύνθεση των γεγονότων.

Βήμα 4: Αναφορά – Τα αποτελέσματα της διερεύνησης καταγράφονται και μελετώνται εις βάθος. Η Alphabit παραδίδει ολοκληρωμένες Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης, με σαφή και αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων. Οι εκθέσεις, που είναι στην πράξη ειδικές επιστημονικές μελέτες, παρέχουν ενδελεχή ανάλυση του περιστατικού, των μεθόδων διερεύνησης που χρησιμοποιήθηκαν και των στοιχείων που συλλέχθηκαν. Χρησιμεύουν ως πόροι υψίστης σημασίας για τις διοικήσεις, το νομικό προσωπικό και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην επίλυση των περιστατικών και σε νομικές διαδικασίες.

Η σημασία ενός οργανωμένου εργαστηρίου – Πηγές συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών

 Η ψηφιακή εγκληματολογία απαιτεί υψηλή κατάρτιση, διαρκή ενημέρωση και ειδικά εργαλεία ελέγχου. Η Alphabit διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο και τεχνογνωσία για την εκτέλεση μεγάλου αριθμού ελέγχων, χωρίς να βασίζεται σε εξωτερικά εργαστήρια και υπηρεσίες τρίτων.

Η ψηφιακή εγκληματολογία αφορά ένα ευρύ φάσμα συσκευών και ψηφιακών συστημάτων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας: υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές, smartphones και tablets, διάφορα μέσα αποθήκευσης , π.χ. σκληρούς δίσκους και κάρτες μνήμης, στοιχεία υποδομής δικτύου, συσκευές IoT, ακόμη και υπηρεσίες cloud ή εν γένει ο,τιδήποτε μπορεί να εξάγει δεδομένα προς ανάλυση.

Στο εργαστήριο ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων της Alphabit αναλύουμε τις ως άνω πηγές, προκειμένου να αποκαλύψουμε ίχνη που σχετίζονται με επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, παραβιάσεις δεδομένων, κακόβουλη χρήση και απάτες. Εξάγουμε και αναλύουμε δεδομένα από αυτές, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών αρχείων, αρχείων καταγραφών, της δραστηριότητας του δικτύου και μηνυμάτων, για να ανακατασκευάσουμε τα γεγονότα και να εντοπίσουμε τα υπεύθυνα μέρη. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, οι μεθοδολογίες ψηφιακής εγκληματολογίας προσαρμόζονται, ώστε να περιλαμβάνουν νέες συσκευές και τεχνολογίες, διασφαλίζοντας ότι οι έρευνες παραμένουν ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο.

Η σημασία επιλογής Digital Forensics Investigator

Οι υπηρεσίες Digital Forensics είναι εξαιρετικά σημαντικές στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο και η επιλογή συνεργάτη πριν από την έλευση ενός δυσμενούς περιστατικού είναι σημαντική για να υπάρχει οργανωμένο πλαίσιο ταχείας ανταπόκρισης. Η Alphabit αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο πάροχο εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα αυτό. Μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης DFIR, η Alphabit βοηθά τους οργανισμούς να οργανώσουν τις άμυνές τους στον κυβερνοχώρο, να ανταποκριθούν γρήγορα σε περιστατικά, να αποκαλύψουν κρίσιμα ηλεκτρονικά ίχνη και να αποκτήσουν πρόσβαση σε σαφή και αξιοποιήσιμα πορίσματα.

Με τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας, με πιστοποιημένους ερευνητές, υπερσύγχρονο εργαστήριο ψηφιακής εγκληματολογίας, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, η Alphabit διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στον προληπτικό μετριασμό των απειλών στον κυβερνοχώρο όσο και στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση των δυσμενών αποτελεσμάτων περιστατικών κυβερνοασφάλειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τις ενέργειές τους και να διατηρούν την ασφάλειά τους στο υψηλότερο επίπεδο σε έναν ολοένα πιο σύνθετο και πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο.

Η Alphabit ως πολύτιμος συνεργάτης ψηφιακής ασφάλειας

Η Alphabit, έμπειρη και εξειδικευμένη εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής και ψηφιακής ασφάλειας, με δραστηριότητα από το 2008, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να βοηθήσει τους οργανισμούς να μετριάσουν τους κινδύνους και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περίπτωση παραβιάσεων κατά των πληροφοριακών αγαθών και της ασφάλειας τους. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν:

Incident Response: Η ομάδα της Alphabit ανταποκρίνεται γρήγορα σε περιστατικά στον κυβερνοχώρο, περιορίζοντας την έκταση του προβλήματος, διατηρώντας τα αποδεικτικά στοιχεία και ελαχιστοποιώντας τις πιθανές ζημίες. Οι ενέργειες αυτές είναι πολύ πιο αποτελεσματικές, όταν έρχονται σε συνέχεια προηγούμενης προετοιμασίας και εξοικείωσης με τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.

Data Recovery: Η Alphabit διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο ψηφιακής εγκληματολογίας για την ανάκτηση, συλλογή και διαφύλαξη ψηφιακών δεδομένων, ακόμη και από κατεστραμμένα, κλειδωμένα ή παραβιασμένα συστήματα, επιτρέποντας στους οργανισμούς να ανακτήσουν την πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας πληροφορίες που τους αφορούν.

Digital Forensics: Η Alphabit διεξάγει ενδελεχείς έρευνες, εφαρμόζοντας εγκληματολογικές μεθοδολογίες για τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών των περιστατικών, τον εντοπισμό ηλεκτρονικών ιχνών και τη συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων τηρώντας απόλυτες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας.

Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης: Η Alphabit παρέχει ολοκληρωμένες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που παρουσιάζουν σαφή και αναλυτικά πορίσματα, υποστηριζόμενα από ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία, κατάλληλα για το νομικό προσωπικό και λοιπές ενδιαφερόμενες αρχές.

Καταθέσεις Πραγματογνωμόνων: Οι έμπειροι σύμβουλοι της Alphabit είναι σε θέση να παράσχουν αναλύσεις και εξήγηση υψηλού επιπέδου σε νομικές διαδικασίες, ενισχύοντας την αξιοπιστία των παρεχόμενων αποδεικτικών στοιχείων.

vCISO as a service: Οι υπηρεσίες vCISO προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη σε νομικό και τεχνικό προσωπικό οργανισμών ή και σε διοικήσεις που χρειάζονται καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων, σε ειδικές διαπραγματεύσεις κ.λπ.