Υπέρ της άποψης, ότι η συγκατάθεση ενός συνδρομητή τηλεφώνου για τη δημοσίευση των δεδομένων του καλύπτει και τη χρήση τους σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ, τάσσεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με σχετική απόφασή του, έκρινε ότι το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ καθιστά δυνατή τη διασφάλιση σε ολόκληρη την Ένωση της ομοιόμορφης τήρησης των απαιτήσεων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών.

Το θέμα ξεκίνησε, όταν η βελγική εταιρεία European Directory Assistance, που παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και καταλόγου συνδρομητών στο Βέλγιο, ζήτησε από τις επιχειρήσεις που χορηγούν αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές στις Κάτω Χώρες (δηλαδή από τις Tele2, Ziggo και Vodafone Libertel), να θέσουν στη διάθεση της τα δεδομένα των συνδρομητών τους. Επικαλέστηκε δε σχετική υποχρέωση, την οποία προβλέπει η ολλανδική νομοθεσία, που αποτελεί μεταφορά στο εσωτερικό Δίκαιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καθολική υπηρεσία. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι δεν είχαν υποχρέωση να διαθέσουν τα επίμαχα δεδομένα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος, αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν το αίτημα.

Το College van Beroep voor het bedrijfsleven (διοικητικό δικαστήριο αρμόδιο για οικονομικές υποθέσεις, Κάτω Χώρες), το οποίο επιλήφθηκε της διαφοράς, υπέβαλε προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο. Μεταξύ άλλων, ζήτησε να κρίνει αν μια επιχείρηση υποχρεούται να θέτει τα δεδομένα των συνδρομητών της στη διάθεση εγκατεστημένου σε άλλο κράτος – μέλος παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγου συνδρομητών. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, το Δικαστήριο ζητά να διευκρινιστεί, αν πρέπει να δίνεται στους συνδρομητές η δυνατότητα να επιλέγουν αν θα παράσχουν ή όχι τη συγκατάθεσή τους ανάλογα με τις χώρες, όπου προσφέρει τις υπηρεσίες της η εταιρία, που ζητεί τις πληροφορίες.

Καθολική υπηρεσία

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Οδηγία για την καθολική υπηρεσία καλύπτει, επίσης, κάθε αίτημα επιχείρησης εγκατεστημένης σε διαφορετικό κράτος – μέλος από εκείνο, όπου είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις, που χορηγούν αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές. “Εφόσον ο συνδρομητής ενημερώθηκε από την επιχείρηση που του χορήγησε αριθμό τηλεφώνου για το ενδεχόμενο διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε τρίτη επιχείρηση, με σκοπό τη δημοσίευσή τους σε δημόσιο κατάλογο και ενέκρινε τη δημοσίευση των δεδομένων αυτών σε τέτοιο κατάλογο, για τη διαβίβαση των ίδιων δεδομένων σε άλλη επιχείρηση δεν απαιτείται εκ νέου η συγκατάθεσή του. Υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους συνελέγησαν ενόψει της αρχικής δημοσιεύσεώς τους”, αναφέρει η σχετική απόφαση.

Κατά συνέπεια, η επιχείρηση που χορηγεί αριθμούς τηλεφώνου στους συνδρομητές της – σύμφωνα με το Δικαστήριο – δεν απαιτείται να διατυπώνει το αίτημα παροχής συγκατάθεσης, που απευθύνει στους συνδρομητές κατά τρόπον ώστε αυτοί να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους χωριστά για κάθε κράτος – μέλος προς το οποίο ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα που τους αφορούν.

Πηγή: www.sepe.gr