Ο  ψηφιακός μετασχηματισμός έχει δημιουργήσει μια σειρά προκλήσεων και κινδύνων για τις επιχειρήσεις τις κυβερνήσεις και τους ιδιώτες. Για την αντιμετώπιση αυτών υιοθετήθηκε η  οδηγία NIS 2 που στοχεύει  στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας σε όλους τους κρίσιμους τομείς. H ασφάλιση Cyber Insurance παρέχει ένα δίχτυ οικονομικής προστασίας και αυξάνει την δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου.

Νίκος Γεωργόπουλος
Digital Risk Insurance Broker
Cromar Insurance Brokers – Co founder DPO Academy
https://www.linkedin.com/in/nikos-georgopoulos/

 

 

 

 

Η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να προετοιμάζεται, να ανταποκρίνεται και να ανακάμπτει από κυβερνοεπιθέσεις. Η NIS 2 τονίζει την ανάγκη για ισχυρή ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, προτρέποντας τους οργανισμούς να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές κυβερνοασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου, εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, και διασφάλιση ότι υπάρχουν και δοκιμάζονται σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών. Μια σημαντική πτυχή της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της NIS 2 είναι η έμφαση στην ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές και οι συνεργάτες τους τηρούν επίσης αυστηρά πρότυπα κυβερνοασφάλειας, αναγνωρίζοντας ότι τα τρωτά σημεία στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να αξιοποιηθούν για να θέσουν σε κίνδυνο τον πρωταρχικό οργανισμό.

Ο ρόλος της ασφάλισης Cyber Insurance

Ενώ η NIS 2 παρέχει ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η ασφάλιση Cyber Insurance προσφέρει οικονομική προστασία και υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας μειώνοντας σημαντικά τον αντίκτυπο μιας επίθεσης και επιταχύνoντας την ανάκαμψη. Η ασφάλιση Cyber Insurance καλύπτει συνήθως το κόστος που συνδέεται με περιστατικά παραβίασης ασφάλειας , απώλειας  δεδομένων, επιθέσεις ransomware μεταφοράς χρημάτων μετά από παραπλάνηση και άλλα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο. Οι ασφαλιστές συχνά απαιτούν από τους αντισυμβαλλόμενους να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα κυβερνοασφάλειας ως προϋπόθεση για να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό αναγκάζει τους οργανισμούς να υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές (χρήση MFA for Remote access, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, τεσταρισμένες διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων κ.α.), να διενεργούν τακτικούς ελέγχους ασφαλείας και να διατηρούν ενημερωμένα σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών.

Ο συνδυασμός NIS 2 και Cyber Insurance , σχηματίζει μια άμυνα δύο επιπέδων, διασφαλίζοντας ότι οι οργανισμοί όχι μόνο συμμορφώνονται με τους κανονισμούς αλλά και είναι προετοιμασμένοι να μετριάσουν και να ανακάμψουν αποτελεσματικά από τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Η σύγκλιση ρυθμιστικών πλαισίων όπως η NIS 2 και των μέτρων που απαιτεί η ασφάλιση Cyber Insurance είναι ζωτικής σημασίας στο σημερινό τοπίο απειλών. Η συμμόρφωση με την NIS 2 και η επένδυση στην κυβερνοασφάλεια και στην ασφάλιση Cyber Insurance μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά των οργανισμών στον κυβερνοχώρο, διασφαλίζοντας τις δραστηριότητές τους και διατηρώντας την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή εποχή.