Η επίτευξη συμμόρφωσης με την Οδηγία NIS2 απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη διαχείριση κινδύνου, την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών και την αντιμετώπιση περιστατικών, που μπορεί να προσφέρει η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security.

Timothy Tamas
Customer Success Manager
AegIS Cyber Security    www.aegis-cs.eu

Σε μια εποχή κλιμάκωσης κυβερνοαπειλών και αυστηρών ρυθμιστικών απαιτήσεων, οι οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη διαφύλαξη των ψηφιακών τους στοιχείων.

Η Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (Network and Information Security Directive – NIS2) αντιπροσωπεύει ένα ουσιαστικό και απαιτητικό ρυθμιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο μεταξύ βασικών και σημαντικών οντοτήτων εντός της ΕΕ.

Καθώς οι οργανισμοί καλούνται να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις, ο ρόλος του Chief Information Security Officer (CISO) γίνεται απαραίτητος. Ωστόσο, το υψηλό κόστος και η σπανιότητα των ειδικευμένων CISO καθιστούν δύσκολο να καλύψει αυτόν τον ρόλο, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Την κρίσιμη ανάγκη για την συμμόρφωση με την νέα οδηγία έρχονται να καλύψουν οι υπηρεσίες Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security, παρέχοντας στον οργανισμό συγκεκριμένα οφέλη και στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Σύνοψη της Οδηγίας NIS2

Η Οδηγία NIS2 είναι μια εξέλιξη της αρχικής Οδηγίας NIS, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της και εισάγοντας πιο αυστηρές απαιτήσεις. Η οδηγία στοχεύει ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, της υγείας, των ψηφιακών υποδομών και της δημόσιας διοίκησης. Οι βασικές πτυχές του NIS2 περιλαμβάνουν:

 • Εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής: Περιλαμβάνει πρόσθετους τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων και η παραγωγή τροφίμων.
 • Βελτιωμένα μέτρα ασφαλείας: Οι οργανισμοί πρέπει να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνου και ισχυρές πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Αναφορά περιστατικών: Οι οργανισμοί πρέπει να αναφέρουν σημαντικά περιστατικά στις εθνικές αρχές εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό.
 • Ασφάλεια Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού τους συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Αυτές οι απαιτήσεις απαιτούν μια εξελιγμένη κατανόηση της κυβερνοασφάλειας και τη συνεχή διαχείριση, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για πολλούς οργανισμούς να διατηρήσουν εσωτερικά.

Ο ρόλος ενός virtual CISO (vCISO) στον σύγχρονο οργανισμό

Ένας vCISO προσφέρει στον οργανισμό την τεχνογνωσία ενός έμπειρου επαγγελματία ασφάλειας σε ευέλικτη, μερική απασχόληση ή σύμβαση. Αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει την επίβλεψη της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας του οργανισμού, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με κανονισμούς όπως το NIS2 και τη διαχείριση των συνεχιζόμενων λειτουργιών ασφάλειας. Τα κύρια οφέλη από τη χρήση ενός vCISO περιλαμβάνουν:

 • Βέλτιστη σχέση Κόστους-αποτελεσματικότητας: Η πρόσληψη ενός CISO πλήρους απασχόλησης μπορεί να είναι απαγορευτικά δαπανηρή, ειδικά για τις ΜΜΕ. Ένα vCISO παρέχει τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου χωρίς την οικονομική επιβάρυνση ενός στελέχους πλήρους απασχόλησης.
 • Εξειδίκευση και εμπειρία: ένας vCISO έχει πλούσια εμπειρία από διάφορους κλάδους, προσφέροντας μια ευρεία προοπτική για τις προκλήσεις και τις λύσεις της κυβερνοασφάλειας.
 • Ευελιξία: Οι οργανισμοί μπορούν να προσαρμόσουν τη συμμετοχή του vCISO στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, είτε πρόκειται για μερική απασχόληση, κατ’ απαίτηση ή βάσει έργου.

Διασφάλιση συμμόρφωσης με την Οδηγία NIS2

Η επίτευξη συμμόρφωσης με την Οδηγία NIS2 απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη διαχείριση κινδύνου, την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών, την αντιμετώπιση περιστατικών και τη συνεχή βελτίωση. Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security μπορεί να καθοδηγήσει αποτελεσματικά έναν οργανισμό μέσω αυτών των διαδικασιών:

 1. Διαχείριση και Εκτίμηση Κινδύνων: Η Οδηγία NIS2 επιβάλλει ολοκληρωμένες αξιολογήσεις κινδύνου και στρατηγικές διαχείρισης. Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security μπορεί να εντοπίσει πιθανές απειλές, τρωτά σημεία και επιπτώσεις σε βασικές υπηρεσίες και να αναπτύξει προσαρμοσμένες στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου.
 2. Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών: Οι ισχυρές πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της συμμόρφωσης με την Οδηγία NIS2. Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και τακτική ενημέρωση αυτών των πολιτικών για να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση με τα ρυθμιστικά πρότυπα.
 3. Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Συμβάντων: Η Οδηγία απαιτεί αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών. Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security μπορεί να δημιουργήσει και να δοκιμάσει σχέδια απόκρισης συμβάντων, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να χειριστεί συμβάντα ασφαλείας και να τα αναφέρει εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου.
 4. Ασφάλεια Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των συνεργατών της αλυσίδας εφοδιασμού με τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμης σημασίας. Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security μπορεί να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμβάλλοντας στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.
 5. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security μπορεί να ηγηθεί προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι κατανοούν τον ρόλο τους στη διατήρηση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης.

Στρατηγικά πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security

Πέρα από τη συμμόρφωση, η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα που ενισχύουν τη συνολική θέση ασφαλείας του οργανισμού. Η προετοιμασία για το NIS2 περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση που ενσωματώνει στρατηγική, διαχείριση κινδύνου και συνεχή βελτίωση

Ενδεικτικά στρατηγικά οφέλη της υπηρεσίας Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security αποτελούν:

 1. Δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας: Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security βοηθά να ενσταλάξει μια νοοτροπία με προτεραιότητα την ασφάλεια στον οργανισμό. Αυτή η αλλαγή κουλτούρας διασφαλίζει ότι τα ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ενσωματώνονται σε κάθε πτυχή της επιχείρησης, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως τις καθημερινές λειτουργίες.
 2. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων: Η συμμόρφωση με την οδηγία NIS2 οικοδομεί εμπιστοσύνη με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των συνεργατών και των ρυθμιστικών αρχών. Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security διασφαλίζει ότι ο οργανισμός πληροί τα υψηλότερα πρότυπα κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων.
 3. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, οι ισχυρές πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αποτελούν βασικό παράγοντα διαφοροποίησης. Οργανισμοί που επιδεικνύουν ισχυρά μέτρα ασφαλείας και συμμόρφωση με κανονισμούς όπως την Οδηγία NIS2 αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security βοηθά στην τοποθέτηση του οργανισμού ως αξιόπιστου και ασφαλούς συνεργάτη, ενισχύοντας τη φήμη του στην αγορά.
 4. Προληπτική Διαχείριση Κινδύνου: Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security παρέχει μια εξωτερική προοπτική για το επίπεδο ασφάλειας του οργανισμού στον κυβερνοχώρο, εντοπίζοντας τυφλά σημεία και περιοχές για βελτίωση που ενδέχεται να παραβλέψουν οι εσωτερικές ομάδες. Αυτή η προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων βοηθά στην πρόληψη συμβάντων και διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση με τους εξελισσόμενους κανονισμούς.
 5. Εξοικονόμηση κόστους: Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της υπηρεσίας Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security, οι οργανισμοί μπορούν να αποφύγουν το υψηλό κόστος που σχετίζεται με παραβιάσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ρυθμιστικά πρόστιμα και ζημιά στη φήμη. Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας επιτρέπει επίσης στους οργανισμούς να κατανέμουν πόρους πιο αποτελεσματικά, εστιάζοντας στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά μέτρα ασφαλείας.

Συμπέρασμα

Η εφαρμογή της Οδηγίας NIS2 σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την ΕΕ. Για πολλούς οργανισμούς, ιδιαίτερα για ΜΜΕ, η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security δυνητικά προσφέρει μια πρακτική και αποτελεσματική λύση για την κάλυψη αυτών των αυστηρών απαιτήσεων. Παρέχοντας καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες, οικονομικά αποδοτικές λύσεις και στρατηγική επίβλεψη, η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα της συμμόρφωσης με την οδηγία NIS2 και να δημιουργήσουν ένα υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας.

Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να εξελίσσονται και οι ρυθμιστικές απαιτήσεις αυξάνονται, η ανάγκη για εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας γίνεται πιο κρίσιμη. Η υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security όχι μόνο βοηθά τους οργανισμούς να επιτύχουν συμμόρφωση, αλλά επίσης ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητά τους στην ασφάλεια, προστατεύει τη φήμη τους και παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ψηφιακή αγορά. Η δέσμευση της υπηρεσία Virtual CISO (vCISO) της AegIS Cyber Security είναι μια στρατηγική επένδυση που διασφαλίζει μακροπρόθεσμη επιτυχία στον κυβερνοχώρο και κανονιστική συμμόρφωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών